Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

11.9.2018-13.2.2019, Kuopio

Vie­lä kak­si opis­ke­lu­paik­kaa jäl­jel­lä!

Suo­sit­tu kou­lu­tus jo kym­me­net­tä ker­taa Kuo­pi­os­sa!

Kou­lu­tus an­taa osal­lis­tu­jil­le rat­kai­su­kes­kei­sen neu­ro­psy­ki­at­ri­sen val­men­ta­jan pä­te­vyy­den. Li­säk­si kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ja saa vah­van neu­ro­psy­ki­at­ri­sen ja ADHD -asi­an­tun­ti­juu­den, jota voi hyö­dyn­tää omas­sa työ­yh­tei­sös­sään tai muis­sa vas­taa­vaa asi­an­tun­ti­juut­ta vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä. Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja toi­mii myös vä­lit­tä­jä­nä ja tu­ki­ja­na asi­ak­kaan tuki­ver­kos­tois­sa.

”Pal­jon eri­tyi­ses­ti sy­vem­pää tie­toa. Opit­tua pys­tyi siir­tä­mään heti suo­raan työ­hön.”
”He­rät­ti mo­nen­lai­sia tun­tei­ta ja aja­tuk­sia. Kas­voin ih­mi­se­nä ja työn­te­ki­jä­nä.”

Rat­kai­su­kes­kei­nen neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja oh­jaa ja tu­kee hen­ki­löi­tä, joil­la on to­det­tu jo­kin neu­ro­psy­ki­at­ri­nen oire­yh­ty­mä, ku­ten ADHD, jo­kin au­tis­min­kir­jon oire­yh­ty­mis­tä tai Tou­ret­te. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat saa­vat val­miuk­sia asi­a­kas­työ­hön sekä asi­a­kas­yk­si­löi­den että hei­dän per­hei­den­sä kans­sa. Rat­kai­su­kes­kei­sen val­men­nuk­sen kei­not so­vel­tu­vat hy­vin myös mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jien oh­jaa­mi­seen. Rat­kai­su­kes­kei­sis­tä me­ne­tel­mis­tä löy­tyy käy­tän­nön vä­li­nei­tä ja näkö­kul­mia kou­lu­yh­tei­söön, op­pi­lai­den kans­sa työs­ken­te­lyyn sekä van­hem­pien tu­ke­mi­seen.

Rat­kai­su­kes­kei­sen val­men­nuk­sen ta­voit­tee­na on asi­ak­kaan omien voi­ma­va­ro­jen ja ar­jen­hal­lin­nan kei­no­jen sekä ylei­sem­min­kin myön­tei­sen elä­män­po­lun löy­ty­mi­nen. Rat­kai­su­kes­kei­syys on pait­si me­ne­tel­mä myös ajat­te­lu­ta­pa, joka an­taa li­sää kan­nus­ta­via käy­tän­nön työ­ka­lu­ja eri­lai­siin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin, mo­ti­voin­tiin, in­nos­ta­mi­seen, suun­nit­te­luun, on­gel­mien rat­kai­suun ja ke­hit­tä­mis­työ­hön.

Rat­kai­su­kes­kei­syy­den tär­keim­piä peri­aat­tei­ta ovat kes­kit­ty­mi­nen asi­ak­kaan omiin voi­ma­va­roi­hin, ar­vos­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus, luo­vuus ja huu­mo­ri. Haas­tei­ta ja on­gel­mia kä­si­tel­lään ta­val­la, jos­sa kes­kus­te­lu­jen ja työs­ken­te­lyn pää­pai­no on tu­le­vai­suu­des­sa, ta­voit­teis­sa ja rat­kai­suis­sa tai rat­kai­su­i­de­ois­sa sekä toi­von he­rät­tä­mi­ses­sä. Tut­ki­mal­la en­sin pul­maa ja miet­ti­mäl­lä sit­ten, mi­ten asi­oi­den toi­vo­taan tu­le­vai­suu­des­sa ole­van, luo­daan ener­gi­aa ja myön­teis­tä in­toa löy­tää konk­reet­ti­sia rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja.

Kou­lu­tuk­sen osal­lis­tu­jat saa­vat myös vä­li­nei­tä oman työn­sä, työ­yh­tei­sön­sä sekä ver­kos­ton­sa ke­hit­tä­mi­seen. Kou­lu­tuk­sen yh­te­nä ta­voit­tee­na on­kin val­mis­tau­tua jal­kaut­ta­maan rat­kai­su­kes­kei­siä työ­me­ne­tel­miä omas­sa työ­ym­pä­ris­tös­sä.

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö nou­dat­taa Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja ry:n laa­tu­suo­si­tuk­sia ja näin ol­len mah­dol­lis­taa Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja-ni­mik­keen käy­tön val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

Aika

1. lähi­jak­so: ti-ke 11.-12.9.2018
2. lähi­jak­so: ke-to 24.-25.10.2018
3. lähi­jak­so: ti-ke 27.-28.11.2018
4. lähi­jak­so: to-pe 10.-11.1.2019
5. lähi­jak­so: ti-ke 12.-13.2.2019, Kuo­pio

lähi­jak­so­jen 1. päi­vä klo 9.30-16 ja 2. päi­vä klo 9-16

Kou­lut­ta­jat

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka koh­taa­vat työs­sään eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­via lap­sia, nuo­ria tai ai­kui­sia. Esi­merk­ke­jä so­vel­tu­vis­ta am­mat­ti­ryh­mis­tä ovat opet­ta­jat, eri­tyis­o­pet­ta­jat, eri alo­jen te­ra­peu­tit, sai­raan­hoi­ta­jat sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­alan oh­jaa­jat ja avus­ta­jat. Kou­lu­tus an­taa hy­vän pe­rus­tan kai­kil­le hen­ki­löil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät ar­jen- ja elä­män­hal­lin­nan vai­keuk­sis­ta kär­si­vien asi­ak­kai­den pa­ris­sa.
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta edel­ly­te­tään vä­hin­tään so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tus­alan pe­rus­tut­kin­toa. Ta­paus­koh­tai­ses­ti myös muu tut­kin­to voi­daan hy­väk­syä, jos osal­lis­tu­jal­la on riit­tä­väs­ti työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja -koh­das­sa kou­lu­tuk­se­si pe­rus­tut­kin­to. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa hy­vät pe­rus­tie­dot ADHD:sta, au­tis­min­kir­jon oire­yh­ty­mis­tä ja Tou­ret­tes­ta. Riit­tä­vä pe­rus­tie­don hal­lin­ta mah­dol­lis­taa voi­maan­nut­ta­van työs­ken­te­lyn eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien asi­ak­kai­den kans­sa. Ta­voit­tee­na on saa­da myös vä­li­nei­tä ke­hit­tää omaa työ­tä, työ­yh­tei­söä sekä me­ne­tel­miä jal­kaut­taa rat­kai­su­kes­kei­siä työ­me­ne­tel­miä työ­ym­pä­ris­töön ja ver­kos­toi­hin. Osal­lis­tu­jat pe­reh­ty­vät rat­kai­su­kes­kei­ses­sä neu­ro­psy­ki­at­ri­ses­sa val­men­nuk­ses­sa käy­tet­tä­viin me­ne­tel­miin, joi­den avul­la asi­a­kas op­pii käyt­tä­mään omia voi­ma­va­ro­jaan. Kou­lu­tus an­taa osal­lis­tu­jil­le rat­kai­su­kes­kei­sen neu­ro­psy­ki­at­ri­sen val­men­ta­jan pä­te­vyy­den. Li­säk­si kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ja saa vah­van neu­ro­psy­ki­at­ri­sen ja ADHD -asi­an­tun­ti­juu­den, jota voi hyö­dyn­tää omas­sa työ­yh­tei­sös­sään tai muis­sa vas­taa­vaa asi­an­tun­ti­juut­ta vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä. Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja toi­mii myös vä­lit­tä­jä­nä ja tu­ki­ja­na asi­ak­kaan tuki­ver­kos­tois­sa. Kou­lu­tuk­sen saa­neet voi­vat toi­mia neu­ro­psy­ki­at­ri­si­na val­men­ta­ji­na joko yk­si­tyi­ses­ti tai omas­sa työ­teh­tä­väs­sään.

Mitä on neu­ro­psy­ki­at­ria? Lue täs­tä.

Si­säl­tö
Kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­a­lu­eet:
• Pe­rus­tie­toa neu­ro­psy­ki­at­ri­sis­ta eri­tyis­vai­keuk­sis­ta
• Neu­ro­psy­ki­at­ris­ten eri­tyis­vai­keuk­sien di­ag­no­soin­ti, hoi­to ja kun­tou­tus sekä uu­sin­ta tut­ki­mus­tie­toa ADHD:sta, au­tis­min kir­jon oire­yh­ty­mis­tä sekä Tou­ret­tes­ta
• ADHD ja As­per­ger- tyt­tö­jen ja nai­sen eri­tyi­syys
• Rat­kai­su- ja voi­ma­vara­kes­kei­syy­den me­ne­tel­mät
• Rat­kai­su­kes­kei­set me­ne­tel­mät kou­lu­työs­sä
• Ar­vos­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus ja voi­maan­nut­ta­va val­men­nus
• Po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an lä­hes­ty­mis­tapa
• Haas­ta­vat / eri­lai­set asia­kas­ti­lan­teet sekä haas­ta­va käyt­täy­ty­mi­nen
• Näkö­kul­mia ma­sen­nuk­seen
• Rat­kai­su­kes­kei­siä kei­no­ja päih­de­a­si­ak­kaan kans­sa työs­ken­te­lyyn
• Neu­ro­psy­ki­at­ri­sen val­men­nuk­sen eri­tyis­piir­tei­tä
• Käy­tän­nön kei­no­ja ja me­ne­tel­miä val­men­ta­jan työ­hön
• Neu­ro­psy­ki­at­ri­se­na val­men­ta­ja­na ke­hit­ty­mi­nen ja val­men­ta­jan hy­vin­voin­ti

”Kou­lu­tus oli moni­puo­li­nen ja sel­keä ko­ko­nai­suus.  Hyvä ryt­mi­tys: lu­en­toa, kes­kus­te­lua, har­joi­tuk­sia, koti­teh­tä­viä ja ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä.”

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja to­teu­tus:
Kou­lu­tuk­ses­sa on 5 lähi­o­pis­ke­lu­jak­soa.

Lähi­o­pis­ke­lu si­säl­tää:
• asi­an­tun­ti­ja-alus­tuk­set ja lu­en­not
• yh­teis­toi­min­nal­li­set käy­tän­nön har­joi­tuk­set
• work­shop-tyyp­pi­nen työs­ken­te­ly
• rat­kai­su- ja voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaus ver­tais­ryh­mis­sä

It­se­näi­nen opis­ke­lu etä­jak­sol­la si­säl­tää:
• omien osaa­mis- ja ke­hit­ty­mis­ta­voit­tei­den mää­rit­te­ly ja oman HEKS:in laa­ti­mi­nen
• hen­ki­lö­koh­tai­set väli­teh­tä­vät liit­ty­en opis­ke­lu­jak­so­jen tee­moi­hin ja nii­den so­vel­ta­mi­nen omaan työ­hön
• pe­reh­ty­mi­nen alan kir­jal­li­suu­teen ja kir­jal­li­suus­ref­lek­tio
• ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­ly; it­se­näi­ses­ti toi­mi­vat, oh­jeis­te­tut ver­tais­ryh­mät lähi­o­pis­ke­lu­jak­so­jen vä­lil­lä, yht. 4 ker­taa
• ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn liit­ty­vät väli­teh­tä­vät
• oma val­men­nus­a­si­a­kas ja ke­hit­tä­mis­han­ke työ­pai­kal­la sekä työs­sä­op­pi­mis­ta
• ke­hit­ty­mis­päi­vä­kir­ja-työs­ken­te­ly; oman op­pi­mi­sen ja ko­ke­mus­ten ref­lek­toin­ti ja tal­len­ta­mi­nen

Hin­ta 2350 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Kou­lu­tus las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä 587,50 e/erä; kak­si erä vuon­na 2018 ja kak­si erää vuon­na 2019. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 21.8.2018 men­nes­sä Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa vie­lä kak­si osal­lis­tu­jaa. Il­moit­tau­du pi­kai­ses­ti!

“”Hy­vin ra­ken­net­tu ko­ko­nai­suus. Ope­tus oli moni­puo­lis­ta: tie­toa, te­o­ri­aa ja käy­tän­nön har­joit­tei­ta oli so­pi­vas­ti.” ”Huip­pu­o­saa­mis­ta kou­lut­ta­jil­ta!””

“Tie­dol­li­ses­ti jär­ke­väs­ti koot­tu, har­kit­tu si­säl­tö!”

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015