Tarvitseeko työyhteisösi koulutusta? Tilaa se meiltä!

Maa­il­ma liik­kuu hui­kai­se­vaa vauh­tia eteen­päin. Tun­tuu­ko si­nus­ta, että kaik­ki muut­tuu? Py­syy­kö työ­yh­tei­sö­si ke­hi­tyk­sen mu­ka­na? Tar­vit­set­te­ko kou­lu­tus­ta?

Jos si­nul­la on kou­lu­tus­idea, ota mei­hin yh­teyt­tä. Kes­kus­tel­laan yh­des­sä si­säl­tö­toi­veis­tan­ne. Et­sim­me teil­le asi­an­tun­te­van kou­lut­ta­jan laa­jas­ta ja moni­am­ma­til­li­ses­ta kou­lut­ta­ja­ver­kos­tos­tam­me. Voit myös esit­tää meil­le oman kou­lut­ta­ja­toi­vee­si. Rää­tä­löim­me kou­lu­tuk­sen si­säl­lön kou­lut­ta­jan kans­sa vas­taa­maan juu­ri tei­dän tar­pei­tan­ne.

Kou­lu­tus voi­daan to­teut­taa koti­paik­ka­kun­nal­lan­ne tai ha­lu­a­mas­san­ne pai­kas­sa. Tar­vit­ta­es­sa kou­lu­tus voi olla myös osin tai ko­ko­naan verk­ko­vä­lit­tei­nen. Käy­tös­säm­me on tek­ni­ses­ti help­po­käyt­töi­nen verk­ko­kou­lu­tus­a­lus­ta, jon­ka käyt­tö ei vaa­di ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to on toi­mi­nut yli 60 vuot­ta Poh­jois-Sa­vos­sa to­teut­ta­en kor­ke­a­ta­soi­sia kou­lu­tuk­sia. Ta­voit­tee­nam­me on ar­jen hy­vin­voin­nin li­sää­mi­nen.

Älä epä­röi, vaan ota roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Pa­ke­toim­me teil­le so­pi­van kou­lu­tuk­sen!

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015