Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2019-2021 (60 op)

14.2.2019 - 2021, Kuopio - menossa oleva koulutus

Jo neljäs Dialogic Oy:n ja Snellman-kesäyliopiston järjestämä Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus Kuopiossa! 

Työn­oh­jaus on me­ne­tel­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa ja aut­taa työ­e­lä­mään liit­ty­vien ky­sy­mys­ten koh­taa­mis­ta. Ta­voit­tee­na on tu­kea ta­voit­teel­lis­ta työn­te­koa ja vah­vis­taa or­ga­ni­saa­ti­on, työ­yh­tei­sön sekä yk­sit­täi­sen työn­te­ki­jän toi­mi­juut­ta ja ky­vyk­kyyt­tä.

Työn­oh­jauk­ses­sa ke­hit­tä­mi­sen koh­de voi olla esi­mer­kik­si työ­yh­tei­sön ja tii­min toi­mi­vuus, ih­mis­ten ja it­sen joh­ta­mi­nen, toi­min­ta­ta­vat ja ra­ken­teet sekä työn­te­ki­jöi­den ja asi­ak­kai­den suh­de. Mo­nes­ti työn­oh­jaus­ta käy­te­tään myös eri­lais­ten muu­tos­pro­ses­sien tu­ke­na.

Työn­oh­jaus­ta on eri­tyi­ses­ti hyö­dyn­net­ty so­si­aa­li- ja ter­veys­a­lal­la, mut­ta yhä use­am­min myös lii­ke-elä­mäs­sä esi­mer­kik­si esi­mies­työn tu­ke­na. Työn­oh­jaus to­teu­te­taan käy­tän­nös­sä si­ten, että or­ga­ni­saa­tio palk­kaa ulko­puo­li­sen, kou­lu­te­tun työn­oh­jaa­jan, jon­ka kans­sa yh­des­sä mää­ri­tel­lään työn­oh­jauk­sen ta­voit­teet ja käy­tän­nöt.

Suo­mes­sa val­ta­osa työn­oh­jaa­jis­ta te­kee työn­oh­jaus­ta oman työn­sä ohes­sa – sivu­toi­mi­ses­ti. To­sin vii­me vuo­si­na yhä use­am­pi kou­lu­tuk­sen käy­nyt työn­oh­jaa­ja pe­rus­taa oman yri­tyk­sen tai aloit­taa it­se­näi­se­nä am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na toi­mi­mi­sen. Suo­men työn­oh­jaa­jat ry on mää­ri­tel­lyt mi­ni­mi­kri­tee­rit työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sil­le. Kuo­pi­os­sa vuon­na 2019 al­ka­va Voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus täyt­tää Suo­men työn­oh­jaa­jat ry:n kri­tee­rit ja kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi ha­kea Suo­men työn­oh­jaa­jien jä­se­nyyt­tä sekä käyt­tää ni­mi­ket­tä työn­oh­jaa­ja.

Aika

Kou­lu­tus kes­tää 2,5 vuot­ta ja se jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa.

Vuo­den 2019 lähi­o­pe­tus­päi­vät:
– to-pe 14.-15.2.2019
– ti-ke 12.-13.3.2019
– ma-ti 15.-16.4.2019
– ti-ke 7.-8.5.2019
– to-pe 15.-16.8.2019 eril­lis­se­mi­naa­ri
– ti-ke 17.-18.9.2019
– to-pe 10.-11.10.2019
– to-pe 21.-22.11.2019
jak­son 1. päi­vä klo 9.30-16.45 ja 2. päi­vä klo 9-16.15 Kuo­pio

Vuo­den 2020 lähi­o­pe­tus­päi­vät:
– to-pe 9.-10.1.2020

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si  lähi­o­pe­tus­päi­vät maa­lis-tou­ko­kuus­sa 2020 pe­ru­taan. Muu­tok­sen vuok­si kou­lu­tus jat­kuu syys­kuu­hun 2021.

– ti-ke 25.-26.8.2020
– ti-ke 20.-21.10.2020
– ti-ke 10.-11.11.2020
– to-pe 10.-11.12.2020

Vuo­den 2021 lähi­o­pe­tus­päi­vät
– to-pe 21.-22.1.2021
– to-pe 18.-19.2.2021
– to-pe 25.-26.3.2021
– to-pe 4.-5.5.2021
– to-pe 2.-3.9.2021
jak­son 1. päi­vä klo 9.30-16.45 ja 2. päi­vä klo 9-16.15

Kouluttajat
Kohderyhmä

Voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii kas­va­tus-, ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le sekä työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, joil­la on vä­hin­tään opis­to­ta­soi­nen pe­rus­kou­lu­tus ja oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta työn­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on pe­reh­dyt­tää osal­lis­tu­jat voi­ma­vara­kes­kei­sen työs­ken­te­lyn fi­lo­so­fi­aan, te­o­ri­aan ja käy­tän­töön työn­oh­jauk­ses­sa. Kou­lu­tus an­taa osal­lis­tu­jil­le val­miu­det toi­mia it­se­näi­si­nä työn­oh­jaa­ji­na ja pro­ses­si­kon­sult­ti­na.

Keskeiset sisältöalueet
Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Voi­ma­vara­kes­kei­nen työ­oh­jaa­ja­kou­lu­tus si­säl­tää 36 lähi­o­pe­tus­päi­vää, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä ja oh­jat­tua etä­o­pis­ke­lua. Kou­lu­tus­oh­jel­man ko­ko­nai­suus vas­taa 60 opin­to­pis­tet­tä. Kou­lu­tus kes­tää vii­si luku­kaut­ta eli 2,5 vuot­ta

Lähi­o­pis­ke­lu muo­dos­tuu 18 kah­den päi­vän jak­sos­ta si­säl­tä­en:

Ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä on luku­kau­sit­tain 16 oppi­tun­tia si­säl­tä­en

Oh­jat­tu etä­o­pis­ke­lu si­säl­tää

 Koulutukseen hakeminen

Kou­lu­tuk­seen ha­e­taan va­paa­muo­toi­sel­la kir­jeel­lä, jos­sa on ha­ki­jan:

Lä­he­tä ha­ke­muk­se­si 8.1.2019 men­nes­sä osoit­tee­seen: Snell­man-kesä­yli­o­pis­to, Haa­pa­nie­men­katu 40 C 1, 70110 Kuo­pio
tai säh­kö­pos­tit­se: asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi Säh­kö­pos­ti­vies­tin ot­si­kok­si tai kir­jeen viit­teek­si työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus­ha­ke­mus.

lue li­sää ai­hees­ta
di­a­lo­gi­suus työn­oh­jaa­jan osaa­mi­se­na

Hinta 

6.950 € Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Las­ku­tus vii­des­sä eräs­sä luku­kau­sien alus­sa (tai tar­vit­ta­es­sa use­am­mas­sa eräs­sä).
Hin­taan si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­päi­vien te­o­ri­a­o­pe­tus, työn­oh­jaus­har­joit­te­lun työn­oh­jaus ja ope­tuk­sen yh­tey­des­sä ja­et­ta­va ma­te­ri­aa­li.

Lisä­tie­dot

Kou­lu­tuk­sen si­säl­lön osal­ta ky­sy­myk­siin vas­taa kou­lu­tuk­sen joh­ta­ja Jor­ma Aho­nen, jor­ma.aho­nen@di­a­lo­gic.fi
puh. 040 5000275

Mui­hin ky­sy­myk­siin vas­taa suun­nit­te­li­ja Ani­ta Kai­ho­ran­ta-Ve­nä­läi­nen, ani­ta.kai­ho­ran­ta-ve­na­lai­nen@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
puh. 044 746 2844

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015