Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (15 op)

12.10.2018-10.5.2019, Kuopio

KOU­LU­TUS ON TÄYN­NÄ. UUSI KOU­LU­TUS PY­RI­TÄÄN ALOIT­TA­MAAN KE­VÄÄL­LÄ 2019.

Kiin­nos­taa­ko si­nua ly­hyt­te­ra­peut­ti­nen työ­ote? Kou­lu­tus an­taa val­miu­det to­teut­taa ly­hyt­te­ra­peut­tis­ta työ­ta­paa omas­sa työs­sä ja tar­jo­aa vä­li­nei­tä käy­tän­nön työ­hön.

Aika    huom! aika­tau­lu muut­tu­nut
pe 12.10.2018
pe 9.11.2018
pe 14.12.2018
to  24.1.2019
to 14.2.2019
to 28.3.2019
pe 12.4.2019
to 2.5.2019
klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
Psy­ko­te­ra­peut­ti VET,  Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
Sa­ri­an­na on kou­lu­tuk­sel­taan psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn sekä sai­raan­hoi­don opet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­sen vaa­ti­van eri­tyis­ta­son ja kog­ni­tii­vi­sen eri­tyis­ta­son te­ra­peut­ti sekä työn­oh­jaa­ja. Hä­nel­lä on pit­kä­ai­kai­nen ko­ke­mus psy­ki­at­ri­ses­ta hoi­to- ja te­ra­pi­a­työs­tä. Sa­ri­an­nal­la on myös psy­ko­te­ra­pi­an kou­lut­ta­jan eri­tyis­pä­te­vyys.

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta ja oh­jauk­sel­li­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den tu­lok­sel­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den­sa kans­sa. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le ovat suo­ri­te­tut tai me­neil­lään ole­vat/ yhtä ai­kaa suo­ri­tet­ta­vat Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -opin­not. Kou­lu­tuk­ses­sa on ra­joi­tet­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä.

Kat­so Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -kou­lu­tus 5.10.2018-21.9.2019 täs­tä

Si­säl­tö
Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta 8 päi­vää, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia väli­teh­tä­viä.

Kou­lu­tus si­säl­tää seu­raa­vat osuu­det:

Hin­ta
1300 e (kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton)
Las­ku­te­taan 3 eräs­sä, 433,30 e/erä; yksi erä v 2018 ja kak­si erää v 2019

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.9.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015