Ratkaisukeskeinen johtaminen

14.11.-19.12.2018, verkossa

Esi­mies, kuin­ka tuet työn­te­ki­jöi­den vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja ja sa­mal­la mah­dol­lis­tat työyh­tei­söl­lö­si hy­vät toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set?

Yh­teis­kun­nal­li­set muu­tok­set aset­ta­vat joh­ta­mi­sel­le uu­sia haas­tei­ta. Löy­dä it­ses­tä­si hyvä joh­ta­ja. Joh­ta­juus on hy­viä sa­no­ja ja te­ko­ja, joi­den avul­la työ­e­lä­män laa­tu pa­ra­nee ja työ­yh­tei­söt voi­vat hy­vin.

Rat­kai­su­kes­kei­syys edus­taa mo­der­nia lähi­esi­mies­työs­ken­te­lyä. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies osaa työs­ken­nel­lä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Mah­dol­lis­ten on­gel­mien, syi­den ja se­li­tys­ten et­si­mi­sen si­jaan hän saa työ­yh­tei­sön­sä et­si­mään kei­no­ja, joil­la tur­va­taan hyvä ja su­ju­va toi­min­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut työn­te­ki­jöi­den­sä vah­vuuk­sis­ta ja voi­ma­va­rois­ta mah­dol­lis­ta­en työ­yh­tei­söl­leen par­haat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set.

Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta.

Aika huom! aika­tau­lu muut­tu­nut
Kes­ki­viik­koi­sin 14.11., 28.11.,12.12. ja 19.12.2018 klo 14.30-16.00, ver­kos­sa

Koh­de­ryh­mä
Esi­mies­ase­mas­sa toi­mi­vat hen­ki­löt sekä yk­si­tyi­sel­lä että jul­ki­sel­la sek­to­ril­la

Si­säl­tö

ke 14.11.2018 klo 14.30-16.00
Rat­kai­su­kes­kei­syys joh­ta­mi­sen vä­li­nee­nä: mitä rat­kai­su­kes­kei­syys käy­tän­nös­sä on, ja mi­ten sitä voi par­haal­la ta­val­la hyö­dyn­tää omas­sa ar­jes­sa ja työs­sä.

ke 28.11.2018 klo 14.30-16.00
Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, avoin di­a­lo­gi­suus joh­ta­mi­ses­sa: vuo­ro­vai­ku­tus on ih­mis­ten vä­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ydin, ja opit kuin­ka voit kom­mu­ni­koi­da han­ka­lis­sa­kin ti­lan­teis­sa myön­tei­ses­ti.

ke 12.12.2018 klo 14.30-16.00
Omien ja työn­te­ki­jöi­den vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen: vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen käyt­töön­otto on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta toi­min­taa.

ke 19.12.2018 klo 14.30-16.00
Mo­ti­vaa­tio, ta­voit­teet ja ke­hit­ty­mi­nen uu­teen: löy­dä it­ses­tä­si ta­voit­teel­li­nen ja pal­ve­le­va joh­ta­juus.

Kou­lut­ta­ja Työn­oh­jaa­ja, vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Hin­ta 95 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 6.11.2018 men­nes­sä

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015