Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

24.1.2019, Kuopio

Jännittäjäryhmän ohjaajaksi?

Jän­nit­tä­jä­ryh­män työs­ken­te­ly­ta­po­ja on so­vel­let­tu hy­vin eri-ikäi­sil­le koh­de­ryh­mil­le pie­nis­tä lap­sis­ta jo työ­e­lä­mään eh­ti­neil­le. Ryh­mis­tä on saa­tu hy­viä tu­lok­sia mm. opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­los­sa. Osal­lis­tu­jat ko­ke­vat hyö­ty­vän­sä eni­ten ver­tais­tu­es­ta, myön­tei­sis­tä ko­ke­muk­sis­ta ja asen­teen muut­tu­mi­ses­ta myö­tä­tun­toi­sem­mak­si it­seä koh­taan. Li­säk­si osal­lis­tu­jien jän­nit­tä­mi­sen taso las­kee sel­väs­ti ryh­män ai­ka­na ja py­syt­te­lee alem­pa­na tai edel­leen las­kee seu­ran­nas­sa puo­li vuot­ta ryh­män päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Si­säl­tö
Kou­lu­tus tar­jo­aa pe­rus­val­miu­det jän­nit­tä­jä­ryh­män oh­jaa­mi­seen edel­lyt­tä­en, että oh­jaa­jal­la on riit­tä­väs­ti kou­lu­tus­ta ja ko­ke­mus­ta ryh­mien kans­sa toi­mi­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö:

Tu­tus­tu ai­hee­seen täs­tä ar­tik­ke­lis­ta

Koh­de­ryh­mä
psy­ko­lo­git, opin­to­psy­ko­lo­git, lu­ki­o­psy­ko­lo­git, äi­din­kie­len, puhe­vies­tin­nän, psy­ko­lo­gi­an, ter­veys­tie­don, lii­kun­nan ja kiel­ten opet­ta­jat, psy­ko­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, lii­kun­nan­oh­jaa­jat, val­men­ta­jat ja muut jän­nit­tä­jien kans­sa työs­ken­te­le­vät. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­ja
psy­ko­lo­gi, PsM, psy­ko­te­ra­peut­ti VET Min­na Mar­tin
Min­na on vuo­den 2015 psy­ko­lo­gi. Hän työs­ken­te­lee psy­ko­lo­gi­na Tu­run YTHS:n mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa. Li­säk­si hän toi­mii am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na, työn­oh­jaa­ja­na, kou­lut­ta­ja­na ja kir­joit­taa am­ma­til­lis­ta kir­jal­li­suut­ta sekä oh­jaa psy­ko­fyy­si­siä lii­kun­ta­ryh­miä.

Min­na Mar­tin

”Kou­lu­tus li­sä­si ym­mär­rys­tä sii­tä kuin­ka yleis­tä jän­nit­tä­mi­nen on ja kuin­ka sitä voi hel­pot­taa. Käy­tän­nön har­joit­te­lu aut­toi eläy­ty­mään jän­nit­tä­mi­seen ja sa­mal­la an­toi tun­teen, että vä­li­neet on mah­dol­lis­ta ot­taa käyt­töön.”

Aika
To 24.1.2019 klo 8.30–16.00, Kuo­pio Huom! Muut­tu­nut kel­lo­aika

Hin­ta
165 €, si­säl­tää Jän­nit­tä­jä­ryh­män oh­jaa­jan työ­kir­jan (20 e)

Il­moit­tau­tu­mi­set
10.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015