Hengitys työvälineenä

25.1.2019, Kuopio

Hen­gi­tys työ­vä­li­nee­nä

Psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pi­an ajat­te­lu­ta­po­ja ja me­ne­tel­miä on ke­hi­tet­ty jo yli 30 vuo­den ajan. Al­kuun me­ne­tel­mää ke­hi­tet­tiin eri­tyi­ses­ti hy­per­ven­ti­laa­tio- tai so­maat­ti­sin ah­dis­tus­oi­rein oi­reh­ti­vien po­ti­lai­den aut­ta­mi­sek­si. Me­ne­tel­mää on myö­hem­min so­vel­let­tu mo­nen­lai­sis­ta oi­reis­ta ja on­gel­mis­ta kär­si­vien tu­ke­mi­seen, sekä yk­si­lö- että ryh­mä­te­ra­peut­ti­seen työ­hön. Sii­tä ovat ol­leet kiin­nos­tu­neet myös mo­nien alo­jen oh­jaa­jat, esi­mer­kik­si joo­gan sekä mu­sii­kin ja muun esit­tä­vän tai­teen opet­ta­jat.

Psy­ko­fyy­si­nen hen­gi­tys­te­ra­pia koos­tuu lu­kui­sis­ta toi­siin­sa kie­tou­tu­vis­ta näkö­kul­mis­ta. Pe­rus­ta­na on tie­to hen­gi­tyk­sen psy­ko­fyy­si­ses­tä sää­te­lys­tä sekä tasa­pai­noi­sen hen­gi­tyk­sen mer­ki­tyk­ses­tä fyy­si­sel­le ja psyyk­ki­sel­le hy­vin­voin­nil­le. Taus­tal­la ole­va psy­ko­te­ra­peut­ti­nen vii­te­ke­hys poh­jau­tuu Do­nald W. Win­ni­cot­tin aja­tuk­siin. Myös var­hai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja var­hais­lap­suu­den neu­ro­bi­o­lo­gi­an tut­ki­muk­set ovat li­sän­neet ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­ten hen­gi­tyk­sen sää­te­ly ke­hit­tyy vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja mil­lai­nen teh­tä­vä hen­gi­tyk­sel­lä puo­les­taan on itse­sää­te­lys­sä. Me­ne­tel­män yh­tey­det tie­toi­suus­tai­toi­hin (me­di­taa­ti­oon ja joo­gaan) nä­ky­vät psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pi­an har­joi­tuk­sis­sa. Lei­kil­lä ja luo­vuu­del­la on tär­keä osa tä­män me­ne­tel­män työs­ken­te­ly­ta­vois­sa.

Hen­gi­tys tuo raja­pin­nal­le mon­ta tie­teen­alaa ja am­mat­ti­ryh­mää. Se on ei-ke­nen­kään -alu­et­ta ja sa­mal­la kuu­luu kai­kil­le. Tä­hän psy­ko­fyy­si­seen maas­toon hen­gi­tys tar­jou­tuu uu­den­lai­se­na, ja kui­ten­kin tu­han­sia vuo­sia van­ha­na, tie­toi­se­na te­ra­peut­ti­se­na kei­no­na. Kyse ei ole tek­nii­kois­ta, joi­ta voi­si opet­taa asi­ak­kaal­le/ryh­mä­läi­sel­le on­gel­mat het­kes­sä pois­ta­va­na vii­sas­ten­ki­ve­nä. Kyse on ole­mi­sen, ha­vait­se­mi­sen ja elä­mi­sen ta­vas­ta. Hen­gi­tyk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­lyä voi so­vel­taa mo­nen­lai­seen työ­hön en­nal­ta­eh­käi­se­vä­nä ja te­ra­peut­ti­se­na kei­no­na. Se tar­jo­aa sa­mal­la kei­no­ja am­mat­ti­hen­ki­lön omaan jak­sa­mi­seen, työ­uu­pu­muk­sen vält­tä­mi­seen ja oman hen­gi­tys­ti­lan löy­tä­mi­seen.

Aika pe 25.1.2019 klo 8.00-14.15, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja psy­ko­lo­gi, PsM, psy­ko­te­ra­peut­ti VET, vuo­den 2015 psy­ko­lo­gi Min­na Mar­tin

Min­na Mar­tin

Koh­de­ryh­mä
Psy­ko­lo­git, fy­si­o­te­ra­peu­tit, sai­raan­hoi­ta­jat, lää­kä­rit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit ja muut ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­löt, ih­mis­suh­de­työn­te­ki­jät, opet­ta­jat, oh­jaa­jat, muu­si­kot ja hei­dän opet­ta­jan­sa, muut esit­tä­vän tai­teen ih­mi­set ja hei­dän opet­ta­jan­sa, pa­pit, di­a­ko­nit, joo­ga-pi­la­tes ym. lii­kun­ta­la­jien oh­jaa­jat, tie­toi­suus­tai­to- ja ren­tou­tus­oh­jaa­jat ja ur­hei­lu­val­men­ta­jat. Kou­lu­tuk­ses­sa  on ra­joi­tet­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä.

Ta­voi­te
Kou­lu­tus­päi­vän ta­voit­tee­na on tar­jo­ta mah­dol­li­suus tu­tus­tua psy­ko­fyy­si­seen hen­gi­tys­te­ra­pi­aan te­o­ri­an ta­sol­la ja sen jäl­keen käy­tän­nön har­joi­tus­ten avul­la. Näin osal­lis­tu­jal­le tu­lee mah­dol­li­sek­si liit­tää hen­gi­tyk­seen ja sen sää­te­lyyn liit­ty­vää tie­tout­ta ai­em­paan te­o­reet­ti­seen ajat­te­luun­sa. Osal­lis­tu­ja saa myös oma­koh­tai­sia elä­myk­siä hen­gi­tyk­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kes­ki­näi­ses­tä suh­tees­ta ja näi­den mah­dol­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta omaan ja asi­ak­kai­den/op­pi­lai­den hy­vin­voin­tiin.

Lue li­sää ai­hees­ta täs­tä

Si­säl­tö ja to­teu­tus­ta­pa

Lu­en­to­ja ja har­joi­tuk­sia. Päi­vän ai­ka­na tu­tus­tu­taan seu­raa­viin har­joi­tuk­siin:

Yk­sin työs­ken­te­lyä:
• hen­gi­tys ja ole­mi­nen
• it­sen­sä ha­vain­noin­ti
• ulos­hen­gi­tys ja tau­ko
• hen­gi­tys ja hi­das lii­ke

Pari­työs­ken­te­lyä:
• toi­sen hen­gi­tyk­sen ha­vain­noin­ti
• hen­gi­tys ja kos­ke­tus
• hen­gi­tys ja vuo­ro­vai­ku­tus
• ra­jat ja tila

Hin­ta 160 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 10.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015