Rentoudu soittamalla

10.10-5.12.2019 Kuopio

Keskittymällä soittamiseen, unohdat stressin ja rentoudut!

Ai­kuis­ten kan­te­le­ryh­mis­sä usein kes­kus­te­lem­me sii­tä mi­ten ren­tout­ta­vaa ja stres­siä vä­hen­tä­vää on yh­tei­nen het­ki soit­ti­mien ää­rel­lä. 5-kie­li­nen kan­te­le tar­jo­aa so­pi­van haas­teen ai­vo­jen ja sor­mien vä­li­sen yh­teis­työn har­joit­ta­mi­sel­le. Sa­mal­la soi­tet­tu mu­siik­ki he­rät­tää tun­tei­ta ja luo eri­lai­sia tun­nel­mia. Kes­kit­ty­mi­nen juu­ri te­keil­lä ole­vaan asi­aan nä­kyy soit­ta­jien il­meis­sä ja kuu­luu mu­sii­kis­sa. Vä­lil­lä hen­gäh­de­tään ja kes­kus­tel­laan vii­kon kuu­lu­mi­set.

Mi­tään edel­tä­viä tai­to­ja ei tar­vi­ta. Ai­noa vaa­ti­mus on, että si­nul­la on oma 5-kie­li­nen kan­te­le (mus­ka­ri­kan­te­le). 5-kie­li­sel­lä kan­te­leel­la op­pii soit­ta­maan, vaikk­ei osai­si nuot­te­ja tai omis­tai­si nuot­ti­kor­vaa. Tun­nin jäl­keen jo­kai­sel­le jää hyvä, le­vän­nyt mie­li ja jäl­leen opit­tiin vä­hän jo­tain uut­ta.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­la on myös käy­tös­sään verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö, jos­ta har­joi­tuk­set löy­ty­vät ko­to­na har­joit­te­lua var­ten. Ei siis ole ai­van ka­tast­ro­fi, jos jo­kai­sel­le ker­ral­le ei pää­se tu­le­maan mu­kaan. Koti­har­joit­te­lu ei kui­ten­kaan kor­vaa yh­tei­söl­lis­tä soit­ta­mis­ta.

Kohderyhmä

Tun­nit so­vel­tu­vat kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat har­joi­tel­la sor­mien ja ai­vo­jen vä­lis­tä yh­teis­työ­tä, ren­tou­tua ja viet­tää stres­sit­tö­män het­ken. Toi­von, että mu­kaan roh­kais­tui­si il­moit­tau­tu­maan myös ih­mi­siä, joil­le soit­ta­mi­nen on ai­van uusi jut­tu.

Kouluttaja

Kou­lut­ta­ja Riik­ka Asi­kai­nen on oh­jan­nut eri­lai­sia, eri-ikäis­ten ja eri­lais­ten op­pi­joi­den kan­te­le­ryh­miä jo pari­kym­men­tä vuot­ta.

Ajankohta

joka toi­nen tors­tai klo 16.15-17.00

10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.

Mitä saat?

Hinta

45 €

Ilmoittautuminen 

26.9.2019 men­nes­sä. Mu­kaan mah­tuu 15 en­sim­mäis­tä il­moit­tau­tu­jaa.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015