Koko perhe koodaa

28.1.-11.3.2019, verkko

Koko per­he koo­daa

Tun­tuu­ko sil­tä, että aika ei rii­tä mi­hin­kään, ilta­päi­vät ku­lu­vat las­ten har­ras­tuk­siin vie­mi­ses­sä, jon­ka seu­rauk­se­na per­heen yh­des­sä olo jää lii­an vä­häi­sek­si? Mitä, jos voi­sit va­li­ta toi­sin ja sai­sit­kin viet­tää ilta­päi­vän yh­des­sä per­heen pa­ris­sa koo­daus­pul­mia rat­ko­en?

Nyt se on mah­dol­lis­ta ja kut­sum­me tei­dät läm­pi­mäs­ti osal­lis­tu­maan Ko­kei­le koo­daus­ta 1 -we­bi­naa­ri­sar­jaan yh­des­sä koko per­heen kans­sa. Per­he­koo­dauk­seen voit­te osal­lis­tua keit­ti­ön­pöy­dän ää­rel­tä, joko yh­del­lä ko­neel­la teh­den har­joi­tuk­sia yh­des­sä tai jo­kai­sel­la per­heen­jä­se­nel­lä voi olla oma kone (Huom! Vain yksi kurs­si­mak­su per per­he).

Si­säl­löt

We­bi­naa­ri­sar­jas­sa tu­tus­tum­me koo­dauk­seen haus­kois­sa ja vi­su­aa­li­sis­sa koo­daus­ym­pä­ris­töis­sä: Code.org -op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä har­joit­te­lem­me oh­jel­moin­nin pe­rus­ra­ken­tei­ta, Scratc­hil­lä pää­sem­me ra­ken­ta­maan 2D-pe­le­jä (kat­so esi­merk­ki https://scratch.mit.edu/pro­jects/227734039/) ja Kodu Game Lab 3D -pe­lin­teko­ym­pä­ris­tös­sä (kat­so esi­merk­ki https://www.you­tu­be.com/watch?v=3sVnEt96HOA) pääs­täm­me mie­li­ku­vi­tuk­sen val­loil­leen.

Aloi­tam­me ihan alus­ta, eikä osal­lis­tu­jien tar­vit­se tie­tää mi­tään oh­jel­moin­nis­ta. Riit­tää, että per­heel­län­ne on vä­hin­tään yksi tie­to­kone Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lä, säh­kö­pos­ti, net­ti­yh­teys ja osaat­te ava­ta se­lai­men. Mi­kä­li ko­to­an­ne löy­tyy mik­ro­fo­ni ja ka­me­ra, kan­nat­taa myös ne asen­taa pai­koil­leen. Koo­daa­mis­ta voi teh­dä kuka vaan ja vas­toin en­nak­ko­luu­lo­ja, se on haus­kaa, luo­vaa ja miel­tä pal­kit­se­vaa. Vi­su­aa­li­nen loh­ko-oh­jel­moin­ti suo op­pi­mi­sen ilon jopa luku­tai­dot­to­mil­le lap­sil­le.

We­bi­naa­ri­sar­jan si­säl­tö ja­kau­tuu seu­raa­vas­ti:

Tämä kou­lu­tus käyn­nis­tää vir­tu­aa­li­sen Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­nan. Lue li­sää Las­ten yli­o­pis­tos­ta>>

Koh­de­ryh­mä
Kaik­ki koo­dauk­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Il­moit­tau­tu­mi­set yh­den per­heen­jä­se­nen ni­mel­lä. Koo­daus­il­taan voi osal­lis­tua koko per­he.

Kou­lut­ta­ja
Koo­daus­o­pet­ta­ja Suvi Syr­jä­nen

Aika
Maa­nan­tai­sin 28.1. – 18.2.2019 ja 4.3. – 11.3.2019 klo 17:30-19:00 (huom. klo­nai­ka ai­kais­tu­nut puo­lel­la tun­nil­la ai­em­min il­moi­te­tus­ta sekä 25.2. siir­ret­ty päi­väl­le 11.3.!)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hin­ta
110 €/per­he

Il­moit­tau­tu­mi­set
21.1.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015