Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus (40 op)

4.2.2019-5.2.2020, Kuopio

Las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tus

Valtakunnallisesti suosittu Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus vihdoin Pohjois-Savossa! Vielä ehdit lähettää hakemuksesi koulutukseen!

Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta lap­sil­le oma­koh­tai­ses­ti ja moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti (MM).

Kou­lu­tus an­taa am­ma­til­lis­ta tie­toa ja ko­ke­muk­sia lap­sen tun­ne­ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­ses­ta sekä tun­tei­den tun­nis­ta­mi­sen ja kä­sit­te­le­mi­sen opet­ta­mi­ses­ta tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vin, ja käy­tän­nös­sä hy­väk­si ko­et­tu­jen me­ne­tel­mien avul­la. Me­ne­tel­mät so­pi­vat n. 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ryh­mis­sä ja omaan työ­taus­taan so­vel­tu­en myös yk­si­lö­oh­jauk­sis­sa.

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja tu­kea las­ta hä­nen omal­la kie­lel­lään. Kou­lu­tuk­ses­sa tut­ki­taan myös omia tun­ne­ko­ke­muk­sia, vah­vis­te­taan yh­teyt­tä omiin tun­tei­siin sekä vah­vis­te­taan omaa oh­jaa­juut­ta.

Kou­lu­tuk­ses­sa on mu­ka­na myös Satu­hie­ron­ta, Draa­man kei­not, tun­tei­den va­pau­tus­tek­niik­ka EFT sekä myö­tä­e­lä­vä väki­val­la­ton vuo­ro­vai­ku­tus NVC.

Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa kul­je­taan kah­ta rin­nak­kain ete­ne­vää op­pi­mis­pol­kua. Toi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen mat­ka omien tun­tei­den ää­rel­le sekä omien tun­ne­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen ja toi­nen on am­ma­til­li­nen pol­ku lap­sen tun­ne-elä­män ke­hit­ty­mi­sen ym­mär­tä­mi­seen ja oh­jaa­mi­sen tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen.

Lop­pu­työ­nään osal­lis­tu­ja suun­nit­te­lee ja to­teut­taa oh­ja­tun las­ten tai nuor­ten tun­ne­tai­to­ryh­män omas­sa lähi­pii­ris­sään tai työ­yh­tei­sös­sään. Lop­pu­työn kaut­ta opis­ke­li­jan työ­yh­tei­sö hyö­tyy kou­lu­tuk­ses­ta jo kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Kou­lu­tuk­ses­sa on lähi­o­si­oi­den li­säk­si ver­tais­työs­ken­te­lyä pien­ryh­mis­sä, kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mis­ta, ja kir­jal­li­sia sekä toi­min­nal­li­sia etä­teh­tä­viä kun­kin lähi­o­si­on vä­lis­sä sy­ven­tä­mäs­sä op­pi­mis­ta.

Mik­si kan­nat­taa tul­la kou­lu­tuk­seen? Kat­so vi­deo täs­tä

Aika

Osio 1: ma-ke 4.-6.2.2019
Osio 2: ti-ke 9.-10.4.2019
Osio 3:  ti-ke 7.-8.5.2019
Osio 4: ti-ke 20.-21.8.2019
Osio 5: ti-ke 8.-9.10.2019
Osio 6: to-pe 21.-22.11.2019
Osio 7: ti-ke 4.-5.2.2020, Kuo­pio
1. päi­vä klo 10-18 ja 2. päi­vä  klo 8-17 (kel­lo­ajat täs­men­ty­vät myö­hem­min)

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, te­ra­peut­ti­sen sekä so­si­aa­li­alan työn­te­ki­jöil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten ja lap­si­ryh­mien kans­sa pää­toi­mi­ses­ti tai avus­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä tai ai­ko­vat sel­lai­siin teh­tä­viin. Kou­lu­tus an­taa pe­rus­ta­son val­miu­den käyt­tää Tun­ne­tai­to-oh­jaa­mi­sen me­ne­tel­miä osal­lis­tu­jan oman työ­yh­tei­sön lap­si­ryh­mis­sä tai yk­si­lö­oh­jauk­ses­sa lap­sen kans­sa (omaan työ­taus­taan ja ko­ke­muk­seen so­vel­tu­en), osa­na nor­maa­lia pe­rus­teh­tä­vää tai sen li­sä­nä. So­vel­tuu myös esi­mer­kik­si yrit­tä­jil­le tai yh­dis­tys­ten jä­se­nil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tar­jo­ta tun­ne­tai­to­ryh­miä tai tu­kea las­ta tun­ne­tai­dois­sa osa­na omaa toi­min­taan­sa. Pe­rus­kou­lu­tus ei anna val­miuk­sia kou­lut­taa tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta am­mat­ti­lai­sil­le. Kou­lu­tuk­seen ote­taan enin­tään 16 opis­ke­li­jaa.

Tavoitteet

Kou­lu­tus an­taa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja tu­kea lap­sia ja nuo­ria tun­ne­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä ta­voit­teel­li­ses­ti eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia, luo­via ja ke­hol­li­sia me­ne­tel­miä hyö­dyn­tä­en. Li­säk­si ta­voit­tee­na on kas­vat­taa yh­teyt­tä omiin tun­tei­siin, vah­vis­taa tun­ne­keho­yh­teyt­tä sekä ke­hit­tää it­ses­sään joka­päi­väi­siä tun­ne­tai­to­ja. Tä­män pro­ses­sin myö­tä kas­vat­ta­ja pys­tyy vah­vem­min ja läs­näo­le­vam­min tu­ke­maan lap­sia ja nuo­ria tun­ne­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa että ta­voit­teel­li­sis­sa oh­jaus­het­kis­sä.

Itse teh­den kou­lu­tuk­sen me­ne­tel­mät on help­po siir­tää työ­hön. Kou­lu­tus toi­mii myös voi­maan­nut­ta­va­na ko­ke­muk­se­na ja kas­vu­pro­ses­si­na. Koko kou­lu­tus käy­dään ko­ke­muk­sel­li­ses­ti läpi hyö­dyn­tä­en omas­sa ke­hi­tyk­ses­sä mm. tun­ne­keho­tie­toi­suut­ta, luo­van tun­ne­työs­ken­te­lyn me­ne­tel­miä, mie­li­kuva­har­joi­tuk­sia, kir­joit­ta­mis­ta, ryh­mä- ja pari­töi­tä sekä EFT-me­ne­tel­mää.

Sisältö

Osio 1: ma-ke 4.-6.2.2019 (Huom! Aloi­tus­osio 3-päi­väi­nen)

– Tun­tei­den pe­rus­teet ja teh­tä­vät
– Tun­ne­tai­dot ja nii­den osat
– Tun­ne­ti­lan­teis­sa toi­mi­mi­nen ja tur­va
– Tun­teen ta­ka­na ole­vat tar­peet
– Lap­sen hen­ki­set tar­peet ja nii­den täyt­tä­mi­sen stra­te­gi­at
– Mie­li ja keho tun­ne­tie­toi­suu­des­sa, tun­ne­keho­yh­teys

Osio 2: ke-to 9.-10.4.2019

– Lap­sen tun­ne-elä­män ke­hi­tys
– Ke­hi­tys­tä va­kaut­ta­vat ja myön­tei­seen oh­jaa­vat te­ki­jät
– Koh­taa­mi­sen laa­dun mer­ki­tys tun­ne­tai­to­jen opet­ta­mi­ses­sa
– Sel­viy­ty­mis­stra­te­gi­at ja roo­lit
– Oma si­säi­nen lap­se­ni (tun­ne­ta­son avaa­mi­nen)

Osio 3:  ti-ke 7.-8.5.2019

– Lap­suu­te­ni ta­ri­na
– It­se­ni voi­maan­nut­ta­mi­nen
– Lap­suus­kol­laa­sit
– EFT eli Emo­ti­o­nal Free­dom Tech­ni­que

Osio 4: ti-ke 20.-21.8.2019

– Tun­ne­tai­to-ope­tus­me­ne­tel­miä – mi­ten tun­teis­ta voi ker­toa lap­sil­le?
– Oh­jaa­ja­na toi­mi­mi­nen, ko­ke­muk­sel­li­set tun­ne­tai­to­het­ket
– Ryh­mien ra­ken­ta­mi­nen ja peri­aat­teet
– Satu­hie­ron­ta (San­na Tuo­vi­nen) 1 pv

Osio 5: ti-ke 8.-9.10.2019

– Tun­ne­tai­to-ope­tus­me­ne­tel­miä
– Tun­ne­tai­to­har­joi­tus­ten oh­jaa­mi­nen
– Lop­pu­työ­hön orien­toi­tu­mi­nen
– Draa­man kei­not (Lee­na Yli­mäki) 0,5 pv

Osio 6: to-pe 21.-22.11.2019

– Tun­ne- ja tar­ve­läh­töi­set vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
– Ha­vain­to, tun­ne, tar­ve ja pyyn­tö
– Kuun­te­le­mi­nen ja minä-vies­tit
Kou­lut­ta­ja: Anne-Mari Jääs­ki­nen

Osio 7: ti-ke 4.-5.2.2020

– Lop­pu­työ­ra­port­tien esi­tyk­set ja har­joit­teet
– Kou­lu­tuk­sen pää­tös

Suoritustapa

Lähi­o­si­oil­la opis­ke­lu ta­pah­tuu moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti ja ko­ke­muk­sel­li­ses­ti. Osal­lis­tu­jan omat ko­ke­muk­set ja oi­val­luk­set ovat si­ten tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Käy­täm­me luo­vaa tun­ne­työs­ken­te­lyä, ke­hol­lis­ta, liik­keel­lis­tä ja mie­li­ku­val­lis­ta työs­ken­te­lyä, myön­teis­tä kos­ke­tus­ta, sa­dun maa­il­maa, tie­toi­suus- ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia sekä kir­joit­ta­mis­ta vä­li­nee­näm­me.

It­se­näi­nen opis­ke­lu etä­jak­soil­la si­säl­tää:
– Kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mis­ta ja kir­jal­li­suus­ref­lek­ti­oi­ta
– Opi­tun so­vel­ta­mis­ta ar­keen ja työ­hön sekä sen kir­jal­lis­ta poh­din­taa
– Ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä it­se­näi­ses­ti toi­mi­vis­sa pien­ryh­mis­sä etä­jak­soil­la
– Muu­ta­ma ly­hyt ver­tais­pa­lau­te erik­seen oh­jeis­te­tuis­ta töis­tä
– Verk­ko­kurs­sin muo­dos­sa etä­o­pis­kel­ta­va tun­tei­den va­pau­tus­tek­niik­ka EFT
– Lop­pu­työ­nä oman tun­ne­tai­to­ryh­män suun­nit­te­lu, to­teu­tus ja ra­por­toin­ti

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen kon­sul­taa­ti­o­aika kou­lut­ta­jan kans­sa sekä verk­ko­ta­paa­mi­nen ryh­män kes­ken. (Verk­ko­ta­paa­mi­sen tek­niik­ka ei edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta, pelk­kä tie­to­kone ja net­ti­yh­teys riit­tä­vät.)

Kou­lu­tuk­sen läpi­käy­mi­nen edel­lyt­tää läs­nä­oloa jo­kai­sel­la lähi­jak­sol­la. Kou­lu­tus ja sen jäl­keen teh­tä­vä tai­to­jen käy­tän­töön so­vel­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa osal­lis­tu­mi­sen jat­ko­kou­lu­tuk­seen, joka an­taa sy­ven­tä­vän Tun­ne­tai­to-oh­jaa­jan val­miu­det sekä sy­ven­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta pro­ses­sia ja oh­jaa­juut­ta.

Läs­nä­olo­vaa­ti­mus ja kou­lu­tuk­seen si­tou­tu­mi­nen
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää si­tou­tu­mis­ta kou­lu­tuk­seen koko kou­lu­tuk­sen ja sen lähi­jak­so­jen ajan. Eri­tyi­sen tär­ke­ää läs­nä­olo on 1. ja 2. osi­oil­la.
Kou­lu­tus on in­ten­sii­vi­nen mat­ka tun­tei­den maa­il­maan eikä lähi­o­si­oi­den ko­ke­muk­sel­li­suut­ta voi­da kor­va­ta etä­teh­tä­vil­lä. Kou­lu­tus­päi­vät ovat in­ten­sii­vi­siä ja täyt­tä läs­nä­oloa vaa­ti­via – jä­tät­hän ne muil­ta vel­vol­li­suuk­sil­ta va­paik­si.

Kouluttajat

– Tit­ta Ka­ran­ta, Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lut­ta­ja, NLP As­so­ci­a­ted Trai­ner
– Anne-Mari Jääs­ki­nen, Tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­kou­lut­ta­ja, Las­ten tun­ne­kou­lu­oh­jaa­ja, Lo­go­Art Tai­de­te­ra­pi­a­oh­jaa­ja, EFT-te­ra­pi­a­oh­jaa­ja­ja (osio 6), kou­lu­tuk­sen joh­ta­ja

Vie­rai­le­vat kou­lut­ta­jat: San­na Tuo­vi­nen, Lee­na Yli­mäki ja Ka­ri­ta Palo­mäki
Lue li­sää kou­lut­ta­jis­ta Tun­ne&Tai­da-verk­ko­sivuilta.

Koulutukseen hakeminen

Kou­lu­tuk­seen ha­e­taan va­paa­muo­toi­sel­la ha­ke­muk­sel­la.  KOU­LU­TUK­SES­SA ON MUU­TA­MA PAIK­KA VA­PAA­NA, JO­TEN VIE­LÄ EDIT LÄ­HET­TÄÄ HA­KE­MUK­SE­SI osoit­tee­seen asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi ot­si­kol­la ”Ha­ke­mus Las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen”.

Kir­joi­ta it­ses­tä­si ja elä­män­ti­lan­tees­ta­si va­paa, tii­vis (max. 1,5 si­vua) ku­vaus, jos­sa ker­rot ai­na­kin seu­raa­vat asi­at:
1. Ai­em­mat kou­lu­tuk­set ja työ­teh­tä­vä­si (eri­to­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­juu­teen mie­les­tä­si liit­ty­vät).
2. Mik­si ha­keu­dut kou­lu­tuk­seen?
3. Mik­si ha­lu­at op­pia tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta lap­sil­le ja/tai nuo­ril­le?
4. Mil­lais­ta työs­ken­te­lyä olet it­se­si ja tun­tei­de­si kans­sa teh­nyt?
5. Ker­ro ly­hy­es­ti elä­män­ti­lan­tees­ta­si.
6. Mi­ten mah­dol­lis­tat opis­ke­lun ajal­li­ses­ti (sekä lähi­o­si­ot että nii­den vä­li­set oma-ai­kai­set opis­ke­lut)?
7. Tuo ha­lu­tes­sa­si esil­le myös mui­ta asi­oi­ta it­ses­tä­si, ku­ten vah­vuu­te­si ja haas­tee­si.
8. Muis­ta yh­teys­tie­tosi.

Kou­lu­tus ei so­vel­lu akuu­tis­sa krii­sis­sä ole­vil­le il­man hen­ki­lö­koh­tais­ta te­ra­pi­aa kou­lu­tuk­sen rin­nal­la ja mah­dol­li­suut­ta te­ra­pi­a­työs­ken­te­lyyn lähi­o­si­oi­den yh­tey­des­sä. Il­moi­ta sil­loin ha­ke­muk­ses­sa­si näis­tä. Tar­vit­ta­es­sa kou­lut­ta­ja on si­nuun yh­tey­des­sä en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Hinta

3390 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä 847,50 erä; kol­me erää vuon­na 2019 ja yksi erä vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Kou­lu­tuk­ses­sa saa kat­ta­van Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­jan har­joi­te­kan­si­on, mikä pi­tää si­säl­lään yli 100 har­joi­tet­ta, ryh­mien oh­jaa­mis­ta tu­ke­vaa käy­tän­nön tie­toa ja vink­ke­jä, suun­nit­te­lu- ja pa­lau­te­lo­mak­kei­ta sekä in­foa ja­et­ta­vak­si van­hem­mil­le.

Kou­lu­tuk­sen opin­to­pis­te­mää­rä täyt­tää ai­kuis­kou­lu­tus­tuen 3 opin­to­pis­teen kes­ki­mää­räi­sen kuu­kau­sit­tai­sen ker­ty­mä­vaa­ti­muk­sen. Tuen saa­mis­eh­to­jen täyt­ty­mi­ses­tä ja oman kou­lu­tuk­sen kuu­lu­mi­ses­ta ai­kuis­kou­lu­tus­tuen pii­riin saa tar­vit­ta­es­sa lisä­tie­toa Kou­lu­tus­ra­has­tol­ta, kou­lu­tus­ra­has­to.fi
Joil­lain paik­ka­kun­nil­la kou­lu­tuk­seen on voi­nut ha­kea myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­tu­kea tie­tyin eh­doin. Kysy li­sää oman paik­ka­kun­ta­si oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta.

Palautta koulutuksesta

•  ”Eh­dot­to­mas­ti pa­ras ja mer­kit­tä­vin kou­lu­tus, mis­sä olen kos­kaan ol­lut! Mu­kaan lu­kien vii­den vuo­den yli­o­pis­to-opin­not ja lu­kui­sat hyö­dyl­li­set­kin täy­den­nys­kou­lu­tuk­set.”

•  ”LTTO-kou­lu­tus oli pa­ras­ta, mitä olen elä­mäs­sä­ni ko­ke­nut. Löy­sin it­se­ni ja opin tun­nis­ta­maan, sie­tä­mään ja il­mai­se­maan tun­tei­ta­ni. Suo­sit­te­len kou­lu­tus­ta läm­pi­mäs­ti, mut­ta sii­hen on ol­ta­va val­mis pa­nos­ta­maan ja it­sen­sä lait­ta­maan li­koon.

•  ”Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen an­tia ei voi mi­ta­ta mil­lään, niin ar­vo­kas­ta se on. Vai­kut­taa koko elä­män hy­vin­voin­tiin. Tar­vit­see myös omaa pa­nos­tus­ta pal­jon.”

• ”Tämä kou­lu­tus pi­täi­si olla kaik­kiin ter­veys- ja so­si­aa­li­alan kou­lu­tuk­siin kuu­lu­va.”

• ”Oman tun­ne-elä­män avau­tu­mi­nen on kou­lu­tuk­sen pa­ras­ta an­tia. Uusi ym­mär­rys tois­ten koh­taa­mi­ses­sa. Ym­mär­rys avau­tu­nut koh­taa­maan haas­ta­vas­ti käyt­täy­ty­viä ih­mi­siä.”

• ”Ei to­del­la­kaan mi­kään te­o­ri­ap­lä­jäys tai läpi­huu­to­jut­tu. Ko­et­ta­va ja elet­tä­vä, jo­kai­sen oman­lai­nen mat­ka.”

• “Kou­lu­tus on ol­lut upea mat­ka ja syvä­su­kel­lus myös it­seen­sä, kun on avoi­mes­ti läh­te­nyt mu­kaan.”

• “Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa tu­lee to­del­la koh­da­tuk­si ja hy­väk­sy­tyk­si kaik­ki­ne tun­tei­neen.”

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015