Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyönkoulutus puheterapeuteille (30 op)

22.8.2019-8.5.2020, Kuopio

Voi­ma­vara­kes­kei­nen per­he- ja ver­kos­to­työn kou­lu­tus puhe­te­ra­peu­teil­le

Puheterapeutti ilmoittaudu 24.5.2019 mennessä Pohjois-Savossa ensimmäistä kertaa järjestettävään koulutukseen.  
Koulutuksessa opit vahvistamaan kykyäsi tehdä työtä erilaisten perheiden ja verkostojen kanssa erinomaisten kouluttajien johdolla. Saat työkaluja ja näkökulmia haastaviin  asiakassuhteisiin ja syvennä omaa osaamistasi. Laajenna osaamistasi perhe- ja verkostotyössä ammatilaisten opeilla!

Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään voi­ma­vara- ja per­he­kes­kei­sen työsken­te­lyn pe­rus­fi­lo­so­fi­aan ja me­ne­tel­miin. Mis­tä voi­ma­vara­kes­kei­syy­des­sä on ky­sy­mys ja mi­ten sitä to­teu­te­taan?

Kou­lu­tuk­sen järjes­täjät
Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Snell­man-kesä­yli­o­pis­to ja Di­a­lo­gic Oy, jol­la on pit­kä ko­ke­mus voi­ma­vara­kes­keis­ten per­he­te­ra­peut­tien, työnoh­jaa­jien ja per­he­työn­te­ki­jöi­den kou­lut­ta­mi­ses­ta.

Koh­de­ryh­mä
Puhe­te­ra­peu­tit, enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa puhe­te­ra­peut­tien ky­kyä teh­dä työtä eri­lais­ten per­hei­den ja ver­kos­to­jen kans­sa. Pyr­ki­myk­se­nä on opis­kel­la sel­lais­ta ta­paa olla ja toi­mia puhe­te­ra­peut­ti­na, jos­sa asi­ak­kai­den oma ak­tii­vi­nen roo­li ko­ros­tuu ja hei­dän ky­vyk­ky­ten­sä jat­kaa omaa elä­mään­sä vah­vis­tuu. Kou­lu­tus tar­jo­aa näkökul­mia, tai­to­ja ja työka­lu­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat kump­pa­nuut­ta ja yh­teis­työtä myös haas­ta­vis­sa puhe­te­ra­peut­ti­sis­sa asi­a­kas- ja yh­teis­työsuh­teis­sa.

Työs­ken­te­ly­ta­vat
Kou­lu­tus pe­rus­tuu pro­ses­si­op­pi­mi­seen ja edel­lyt­tää ak­tii­vis­ta läsnäoloa sekä val­miut­ta tut­kia omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­po­ja. Lähi­o­pe­tus­päivät to­teu­te­taan työpaja tyyp­pi­si­nä, jol­loin työsken­te­lys­sä vuo­rot­te­le­vat alus­tuk­set, kes­kus­te­lut, har­joi­tuk­set, ref­lek­ti­ot ja työnoh­jaus. Op­pi­mis­ta tu­ke­vat ver­tais­ryh­mäopis­ke­lu, kir­jal­li­suu­den ja ar­tik­ke­lien lu­ke­mi­nen sekä omien työsken­te­ly­ta­po­jen tut­ki­mi­nen. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

”Kaik­kein suu­rim­pa­na asi­a­na kou­lu­tuk­ses­ta koen saa­nee­ni ison kau­hal­li­sen si­säis­tä rau­haa näis­sä pul­mal­li­sis­sa per­he- ja ver­kos­to­ta­paa­mi­sis­sa työs­ken­te­lyyn. Käy­tös­sä­ni on nyt uusi ”työ­kalu­pak­ki” en­tis­tä moni­puo­li­sem­mil­la työs­ken­te­ly­vä­li­neil­lä. Työ­ka­lu­jen käy­tön har­joit­te­lu on al­ka­nut ja jat­kuu var­mas­ti.”
puhe­te­ra­peut­ti Han­na Väy­ry­nen, Tam­pe­re

Vii­te­ke­hys
Kou­lu­tuk­sen vii­te­ke­hys on voi­ma­vara­kes­kei­syys, jos­sa yh­dis­ty­vät di­a­lo­gi­suus, nar­ra­tii­vi­suus, rat­kai­su­kes­kei­syys ja ref­lek­tii­vi­syys.

Op­pi­mi­sen tähtäys­pis­te Mi­ten mi­nun ja mei­dän kan­nat­taa puhe­te­ra­peut­tei­na olla, aja­tel­la ja toi­mia, jot­ta asi­ak­kai­nam­me ole­vat per­heet ja ver­kos­tot hyötyvät yh­teis­työstämme?

Kuun­te­le puhe­te­ra­peut­ti Riik­ka Bru­noun ko­ke­muk­sia kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne
Kou­lu­tus sisältää 16 lähi­o­pe­tus­päivää, jot­ka ja­kaan­tu­vat kah­dek­saan kah­den päivän kou­lu­tus­jak­soon. Etäopis­ke­lu koos­tuu ver­tais­ryh­mätyösken­te­lys­tä, lähi­o­pe­tuk­seen ja ver­tais­ryh­miin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta, kir­jal­li­suu­den lu­ke­mi­ses­ta ja oman asi­a­kas­työsken­te­lyn ke­hit­tävästä tut­ki­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen ko­ko­nais­tun­ti­määrä on 800 oppi­tun­tia ja se on laa­juu­del­taan 30 opin­to­pis­tet­tä.

Aika
to-pe 22.-23.8.2019
ti-ke 10.-11.9.2019
ti-ke 8.-9.10.2019
ti-ke 26.-27.11.2019
to-pe 9.-10.1.2020
to-pe 6.-7.2.2020
to-pe 12.-13.3.2020
to-pe 14.-15.5.2020 huom! muut­tu­nut ajan­koh­ta
Kuo­pio
En­sim­mäi­nen päi­vä kel­lo 10-17.15  ja toi­nen klo 9-16.15.

”Tuo­ki­o­ku­va­na muis­tan is­tu­va­ni työ­pöy­tä­ni ää­res­sä ja ha­vah­tu­va­ni uu­siin oi­val­luk­siin tie­don han­kin­nas­ta ja ym­mär­ryk­sen muo­dos­tu­mi­ses­ta suh­tees­sa asi­ak­kaa­seen. Kog­ni­tii­vi­sis­sa ra­ken­teis­sa­ni ta­pah­tui man­ner­laat­to­jen lii­kah­duk­sen kal­tai­nen siir­ty­mä, joka ei jää­nyt vii­mei­sek­si tä­män an­toi­san kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.  Ajat­te­lu­ta­pa­ni muu­tos nä­kyy esi­mer­kik­si sii­nä, mi­ten ta­paan nyt per­hei­tä eri­lai­sin ta­voit­tein.”
puhe­te­ra­peut­ti Eeva-Mai­ja Muo­la, Kan­gas­ala

Kou­lut­ta­jat
Las­si Pruu­ki, te­o­lo­gi­an toh­to­ri, per­he­te­ra­peut­ti, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti ja  työnoh­jaa­jien kou­lut­ta­ja
Las­si on työs­ken­nel­lyt ai­kai­sem­min yli­o­pis­ton­leh­to­ri­na ja pro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa.

Aapo Pääkkö, so­si­o­no­mi, per­he­te­ra­peut­ti, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti ja työnoh­jaa­jien kou­lut­ta­ja.
Aapo on työs­ken­nel­lyt ai­kai­sem­min las­ten­suo­je­lus­sa, päihde- ja maa­han­muut­ta­ja­työssä.

Hin­ta 2.600 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus nel­jäs­sä eräs­sä, 650 e/erä., kak­si erää vuon­na 2019 ja kak­si vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.5.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015