Fasilitointimenetelmien työkalupakki

19.2.2019, Kuopio

Fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­mien työ­kalu­pak­ki

Fa­si­li­toin­ti tar­koit­taa ryh­män aut­ta­mis­ta tie­tyn ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa. Hyvä fa­si­li­toi­ja saa ryh­män toi­mi­maan yh­teis­työs­sä yh­tei­sen ta­voit­teen eteen. Eri­lai­set fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­mät toi­mi­vat fa­si­li­toi­jan apu­na.

Ha­lu­at­ko käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­ka­lu­ja, joi­ta voit käyt­tää eri­lai­sis­sa ryh­mä­ti­lan­teis­sa? Oh­jaat­ko työs­sä­si haas­ta­via ryh­mä­ti­lan­tei­ta, ja toi­voi­sit konk­reet­ti­sia me­ne­tel­miä, joi­den avul­la saat kes­kus­te­lun ete­ne­mään? Ha­lu­ai­sit­ko sel­lai­sia apu­vä­li­nei­tä, joi­den avul­la saat kaik­ki työ­yh­tei­sön jä­se­net – myös ne arat ja hil­jai­set -osal­lis­tu­maan yh­tei­seen ide­oin­tiin? Tai toi­voi­sit­ko pi­ris­tys­tä ko­kous­käy­tän­töi­hin?

Aika ti 19.2.2019 klo 9.00-16.00, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä
Esi­mie­het, ke­hi­tys­työs­tä vas­taa­vat, pro­jek­tin­ve­tä­jät, ko­kouk­sia ve­tä­vät hen­ki­löt

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­ses­sa saat moni­puo­li­ses­ti työ­ka­lu­ja eri­lais­ten ryh­mä­pro­ses­sien fa­si­li­toi­mi­seen ja ko­kous­ti­lan­tei­den läpi­vien­tiin. Me­ne­tel­miä myös har­joi­tel­laan käy­tän­nös­sä, jo­ten kou­lu­tuk­sen jäl­keen osaat käyt­tää me­ne­tel­miä käy­tän­nön työs­sä­si.

Si­säl­löt

Työ­pa­jas­sa käy­dään läpi fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­miä, joi­ta voi hyö­dyn­tää esim. seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa:

Fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­mät so­vel­tu­vat myös ylei­ses­ti ko­kous­käyt­töön.

Kou­lut­ta­ja Nii­na Suu­ro­nen, YTM
Nii­na on yri­tys­ten ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja, jon­ka eri­tyis­o­saa­mis­ta ovat laa­dun ja yri­tys­vas­tuun ke­hit­tä­mi­nen. Nii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä eri­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, mik­ro­y­ri­tyk­sis­tä val­ta­kun­nal­li­siin yri­tyk­siin ja or­ga­ni­saa­ti­oi­hin. Nii­nan vah­vuu­te­na on laa­jan te­o­reet­ti­sen osaa­mi­sen yh­dis­tä­mi­nen käy­tän­nön ke­hit­tä­mi­seen ja työ­ka­lui­hin. Nii­na on ser­ti­fi­oi­tu laa­tu­pääl­lik­kö (Cer­ti­fied Qu­a­li­ty Ma­na­ger) ja LCA Co­ach. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään laa­tu­pääl­lik­kö­nä ja ve­tä­nyt yri­tys­ten laa­dun ja vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mis­pro­jek­te­ja.

Nii­na Suu­ro­nen

Hin­ta 125 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 11.2.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015