Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (15 op)

11.4.2019-6.2.2020, Kuopio

Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti (15 op)

Kiinnostaako sinua lyhytterapeuttinen työote? Suuren suosion saanut koulutus antaa valmiudet toteuttaa lyhytterapeuttista työtapaa omassa työssä ja tarjoaa välineitä käytännön työhön.

Sisältö

Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta 8 päi­vää, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia väli­teh­tä­viä.

Kou­lu­tus si­säl­tää seu­raa­vat osuu­det:

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen opis­ke­li­ja:

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus an­taa yh­des­sä psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -opin­to­jen kans­sa val­miu­det toi­mia rat­kai­su­kes­kei­se­nä ly­hyt­te­ra­peut­ti­na.

Kouluttaja

Psy­ko­te­ra­peut­ti VET,  Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
Sa­ri­an­na on kou­lu­tuk­sel­taan psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn sekä sai­raan­hoi­don opet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­sen vaa­ti­van eri­tyis­ta­son ja kog­ni­tii­vi­sen eri­tyis­ta­son te­ra­peut­ti sekä työn­oh­jaa­ja. Hä­nel­lä on pit­kä­ai­kai­nen ko­ke­mus psy­ki­at­ri­ses­ta hoi­to- ja te­ra­pi­a­työs­tä. Sa­ri­an­nal­la on myös psy­ko­te­ra­pi­an kou­lut­ta­jan eri­tyis­pä­te­vyys.

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu usei­den eri am­mat­ti­ryh­mien edus­ta­jil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta ja oh­jauk­sel­li­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den tu­lok­sel­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den­sa kans­sa. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le ovat suo­ri­te­tut Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -opin­not (30 op).
Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa. Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa enin­tään 18 osal­lis­tu­jaa.  Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -kou­lu­tus al­kaa 3.10.2019. Lue li­sää.

Aika    

to 11.4.2019
to 6.6.2019
to 22.8.2019
to 19.9.2019
to 31.10.2019
to 28.11.2019
to 9.1.2020
to 6.2.2020
päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

1300 e (kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton)
Las­ku­te­taan 3 eräs­sä, 433,30 e/erä; kak­si erää v 2019 ja yksi erä v 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set  21.3.2019 men­nes­sä
HUOM! Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja-koh­das­sa, mis­sä ja mil­loin olet suo­rit­ta­nut Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det  (30 op) -kou­lu­tuk­sen.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015