Sukujuuria Karjalassa

13.3.-27.3.2019, verkko

Suku­juu­ria Kar­ja­las­sa

Ovatko sukusi juuret Karjalan alueelta?

Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me Luo­vu­te­tun Kar­ja­lan alu­een suku­tut­ki­mus­läh­tei­siin, muun mu­as­sa Ka­ti­Ha-tie­to­kan­taan, mut­ta myös ny­kyi­sen Suo­men Kar­ja­lan alu­een läh­tei­siin.  Ver­kos­sa on käy­tös­sä jo pal­jon di­gi­toi­tu­ja Kar­ja­lan alu­een tie­to­ja ja osa niis­tä on lu­van­va­rai­sia, Kan­sal­lis­ar­kis­ton toi­mi­pis­teis­sä tut­kit­ta­via.

Sisältö

Käym­me kurs­sil­la läpi lu­pien ha­ke­mi­sen ja pe­reh­dym­me yh­teis­jul­kai­su­jär­jes­tel­mään, GE­Niin. Se on maa­il­man­laa­jui­nen in­ter­ne­tis­sä toi­mi­va suku­tut­ki­muk­sen yh­teis­jul­kai­su­a­lus­ta, jo­hon ra­ken­ne­taan yhtä yh­teis­tä suku­puu­ta. Suo­mes­sa on pal­jon suku­tut­ki­mus­har­ras­ta­jia ja jo tu­han­net ih­mi­set tal­len­ta­vat suku­tut­ki­muk­sia GE­Niin. Sen yh­te­nä haas­tee­na on tie­to­jen oi­keel­li­suus ja täl­lä verk­ko­kurs­sil­la käym­me läpi läh­tei­tä, joi­den avul­la voit tar­kis­taa tie­to­ja. Pe­reh­dym­me GE­Nin käyt­töön il­mais­ver­si­o­na, tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen, läh­tei­den mer­kit­se­mi­seen, hen­ki­lö­tie­to­la­kiin, te­ki­jän­oi­keuk­siin ja käy­tän­ne­sään­töi­hin.

Opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joi­den avul­la suku­tut­ki­mus­ta on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa teh­dä. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Aika

ke 13.3.-27.3.2019 klo 17.30-19.00  (6 h), ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

5.3.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015