Työsuojelun peruskurssit

21.1.-2.4.2019, Kuopio

Työ­suo­je­lun pe­rus­kurs­sit

Hyvä ja turvallinen työympäristö

Hy­vän ja tur­val­li­sen työ­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­nen edel­lyt­tää koko toi­mi­pai­kan tur­val­li­suus­kult­tuu­rin mää­rä­tie­tois­ta ke­hit­tä­mis­tä. Tä­hän pää­mää­rään py­ri­tään an­ta­mal­la opis­ke­li­joil­le pe­rus­tie­dot työ­suo­je­lus­ta ja sen ta­voit­teis­ta. Li­säk­si vah­vis­te­taan käy­tän­nön val­miuk­sia yh­teis­toi­min­nan ja työ­suo­je­lun ke­hit­tä­mi­seen omal­la työ­pai­kal­laan. Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään työ­suo­je­lun ja yh­teis­toi­min­nan mer­ki­tyk­seen, pää­mää­riin ja käy­tän­nön to­teut­ta­mi­sen kei­noi­hin. Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan työ­suo­je­lua kos­ke­viin nor­mis­toi­hin ja so­pi­muk­siin, työ­suo­je­lun tie­to­läh­tei­siin ver­kos­sa, työ­e­lä­män muu­tos­ten vai­ku­tuk­siin yh­teis­kun­nal­li­sel­la ja työ­yh­tei­söl­li­sel­lä ta­sol­la sekä työ­suo­je­lu­or­ga­ni­saa­ti­on eri toi­mi­joi­den teh­tä­viin ja vas­tuu­a­lu­ei­siin.

Työ­pai­kan tur­val­li­suus ker­too toi­min­nan laa­dus­ta. Kou­lu­te­tun työ­suo­je­lun asi­an­tun­ti­jan, työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tai -asia­mie­hen on saa­ta­va työ­pai­kal­laan muut va­kuut­tu­neik­si työ­suo­je­lu­työn tär­key­des­tä työ­hy­vin­voin­nil­le, työ­tur­val­li­suu­del­le ja ta­lou­del­li­sel­le kan­nat­ta­vuu­del­le. Työn­an­ta­jien edus­ta­jien mu­kaan saa­mi­nen ja in­nos­ta­mi­nen tä­hän työ­hön on rat­kai­se­van tär­ke­ää. Kyse on vies­tin­näs­tä, neu­vot­te­le­mi­ses­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta ja sik­si työ­suo­je­lun pe­rus­kurs­si luo val­miuk­sia myös näi­den asi­oi­den hal­lin­taan.

Aika

21.-23.1. ja 1.-2.4.2019

1. jak­so

21.1.2019 klo 10.00 – 16.30 (sis. 45 mi­nuu­tin ruo­kai­lu­tau­ko)

22.1.2019 klo 9.00 – 16.30 (sis. 45 mi­nuu­tin ruo­kai­lu­tau­ko)

23.1.2019 klo 9.00 – 15.00 (sis. 45 mi­nuu­tin ruo­kai­lu­tau­ko)

Väli­teh­tä­vä:

Tu­tus­tu työ­paik­ka­si ris­kien ar­vi­oin­ti­pro­ses­siin ja työ­suo­je­lun toi­min­ta­oh­jel­maan. Mie­ti mikä on hen­ki­lös­tön­e­dus­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den roo­li ris­ki­ar­vi­oin­nis­sa ja mi­ten työ­suo­je­lun toi­min­ta­oh­jel­maa voi­si ke­hit­tää.
Etä­työs­ken­te­lyn kes­to: 5 t.

2. jak­so

1.4.2019 klo 10.00 – 17.00 (sis. 45 mi­nuu­tin ruo­kai­lu­tau­ko)

2.4.2019 klo 9.00 – 15.30 (sis. 45 mi­nuu­tin ruo­kai­lu­tau­ko)

Kou­lu­tus to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ak­tii­vi-ins­ti­tuu­tin kans­sa.

Kouluttajat

Kat­ja Jout­si­jo­ki

TeM Kat­ja Jout­si­jo­ki on toi­mi­nut vuo­des­ta 2016 al­ka­en kou­lut­ta­ja­na Ak­tii­vi-Ins­ti­tuu­til­la. Hä­nel­lä on 12 vuo­den ko­ke­mus vuo­ro­vai­ku­tus- ja neu­vot­te­lu­tai­to­jen kou­lut­ta­mi­ses­ta. Näyt­te­li­jä­ko­ke­mus­ta hä­nel­lä on 23 vuo­den ajal­ta mm. Lah­den kau­pun­gin­te­at­te­ris­ta, Kan­sal­lis­te­at­te­ris­ta ja Te­at­te­ri-Ta­ko­mos­ta.

Rei­jo Jout­ti­mä­ki

FM Rei­jo Jout­ti­mä­ki on toi­mi­nut 25 vuot­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­teh­tä­vis­sä sekä jul­ki­sel­la että yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la. Hän on toi­mi­nut or­ga­ni­saa­ti­on ja hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­jä­nä ja asi­an­tun­ti­jana useis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa. Hä­nel­lä on 8 vuo­den ko­ke­mus yrit­tä­jyy­des­tä sekä hän on toi­mi­nut 10 vuot­ta työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­nä. Li­säk­si hän on toi­mi­nut työ­suo­je­lu­kon­sult­ti­kou­lut­ta­ja­na, työ­hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja­na sekä työ­hy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lut­ta­ja­na.

Ilpo Tau­ri­ai­nen

Ilpo Tau­ri­ai­nen on toi­mi­nut työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na kuu­si vuot­ta Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa. Ai­kai­sem­min hän oli 12 vuot­ta sai­raan­hoi­ta­ja­na psy­ki­at­ri­sel­la osas­tol­la. Li­säk­si hän on toi­mi­nut työ­suo­je­lu­kon­sult­ti­na, työ­hy­vin­voin­ti­a­si­an­tun­ti­jana sekä First­be­at-hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­sin asi­an­tun­ti­jana.

Mat­ti Wai­ti­nen

FT, Mas­ter of Se­cu­ri­ty Mat­ti Wai­ti­nen on toi­mi­nut Hel­sin­gin pe­las­tus­lai­tok­sel­la opet­ta­ja­na, reh­to­ri­na, ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö­nä. Hän on jul­kais­sut 38 tur­val­li­suus­ai­heis­ta te­os­ta ja ai­neis­toa. Mat­ti Wai­ti­nen on myös toi­mi­nut työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lut­ta­ja­na, tuli­työ­kou­lut­ta­ja­na, so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tur­va­kort­ti­kou­lut­ta­ja­na sekä tur­val­li­suus­alan asi­an­tun­ti­ja­lu­en­noit­si­ja­na useis­sa yli­o­pis­tois­sa ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le työ­suo­je­lu­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le: työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuil­le ja -pääl­li­köil­le, -asia­mie­hil­le ja -toi­mi­kun­tien jä­se­nil­le/vara­jä­se­nil­le.

Hinta

925 €

Ilmoittautumiset

7.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015