Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen

19.2. ja 26.2.2019, verkko

Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen organisaatiossa

Onko or­ga­ni­saa­ti­os­sa voi­mas­sa ole­va ar­kis­ton­muo­dos­tus-/ tie­don­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma? Onko or­ga­ni­saa­tio päät­tä­nyt ot­taa käyt­töön tie­don­oh­jaus­suun­ni­tel­man (TOS)?

Tavoite

Saa­da tie­tää, että mi­ten, mil­loin ja mitä tie­don­oh­jaus­suun­ni­tel­ma (TOS) kor­vaa ja mi­ten se laa­di­taan ja mit­kä ovat sii­hen liit­ty­vät teh­tä­vät or­ga­ni­saa­ti­os­sa.

Sisältö

Tie­don­oh­jaus­suun­ni­tel­ma (TOS) on or­ga­ni­saa­ti­on asia­kir­jal­lis­ten tie­to­jen kä­sit­te­lyn, re­kis­te­röin­nin ja säi­lyt­tä­mi­sen oh­jeis­to. Tie­don­oh­jaus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen yh­tey­des­sä käy­dään läpi kaik­ki teh­tä­vät ja pro­ses­sit. Se si­säl­tää or­ga­ni­saa­ti­on kaik­ki ker­ty­vät asia­kir­jat ja tie­to­ai­neis­tot sekä nii­den re­kis­te­röin­tiin ja kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät jär­jes­tel­mät ja me­ne­tel­mät.

Si­säl­tö­a­lu­eet:

Kouluttaja

Hilk­ka Ka­ri­vuo, va ar­kis­to­pääl­lik­kö, on asia­kir­ja­hal­lin­non ja tie­to­suo­jan ko­ke­nut asi­an­tun­ti­ja ja kou­lut­ta­ja. Hilk­ka toi­mi­nut Kai­nuun so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­ta­yh­ty­mäs­sä ar­kis­to­pääl­lik­kö­nä ja tie­to­suo­ja­vas­taa­va­na noin 30 vuot­ta. Hilk­ka on kou­lut­ta­nut so­ten hen­ki­lös­töä asia­kir­ja­hal­lin­non, ar­kis­to­toi­men ja tie­to­suo­jan asi­ois­sa. Hän on myös opet­ta­ja­nut asia­kir­ja­hal­lin­to- ja ar­kis­to­toi­mi sekä tie­to­suo­ja-asi­oi­ta.

Kohderyhmä

Kai­kil­le niil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat TOS:in laa­ti­mis­ta tai päi­vit­tä­mis­tä tai osal­lis­tu­vat tä­hän.

Aika

ti 19.2. ja 26.2.2019 klo 14.00-15.30, verk­ko

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

73 €

Ilmoittautumiset

7.2.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu. Jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Hilk­ka Ka­ri­vuo on asia­kir­ja­hal­lin­non ja tie­to­suo­jan ko­ke­nut asi­an­tun­ti­ja.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015