Seminaari: Työpaikasta oppimispaikaksi – kohti ketterästi oppivaa organisaatiota

27.2.2019, Kuopio

Tä­män päi­vän työ­e­lä­mä edel­lyt­tää laa­ja-alais­ta moni­o­saa­juut­ta. Niin työn­te­ki­jän kuin joh­ta­jan on ke­hi­tet­tä­vä osaa­mis­taan koko ajan. Maa­il­ma ku­tis­tuu ja di­gi­taa­li­suus yh­dis­tää glo­baa­lis­ti ih­mi­siä, yh­tei­sö­jä ja yh­teis­kun­tia. Työs­tä on tul­lut yhä enem­män op­pi­mis­ta ja op­pi­mi­ses­ta osa työ­tä. Ih­mis­ten op­pi­mi­nen on jopa tär­ke­äm­pää kuin ih­mis­ten te­hok­kuus. Sa­moin or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mi­nen on tär­ke­äm­pää kuin or­ga­ni­saa­ti­oi­den te­hok­kuus.

Jär­jes­täm­me kai­kil­le avoi­men ja mak­sut­to­man se­mi­naa­rin ajan­koh­tai­ses­ta tee­mas­ta kuin­ka teh­dä työ­pai­kois­ta myös op­pi­mis­paik­ko­ja. Tule kuun­te­le­maan pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien sekä ai­hee­seen pe­reh­ty­nei­den asi­an­tun­ti­joi­den aja­tuk­sia ja poi­mi par­haat vin­kit omal­le työ­pai­kal­le!

Kil­pai­lu­kyky pe­rus­tuu yhä enem­män ih­mis­ten ky­kyyn hank­kia ja omak­sua no­pe­as­ti kun­kin ti­lan­teen vaa­ti­mat tie­dot ja so­vel­taa nii­tä sen het­ki­seen te­ke­mi­seen, löy­tää tie­don avul­la uu­sia rat­kai­su­ja ai­van uu­siin on­gel­miin ja jopa oi­val­taa uu­sia on­gel­mia. Tämä on ket­te­rää op­pi­mis­ta. Kil­pai­lu­kyky pe­rus­tuu siis ket­te­rään op­pi­mi­seen, joka ta­pah­tuu työs­sä ja työn ohes­sa.

Op­pi­mi­nen on myös siir­ty­nyt kou­lus­ta työ­pai­kal­le. Le­arn@work-hank­kees­sa ha­em­me rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten poh­jois­sa­vo­lai­set pie­net ja kes­ki­suu­ret työ­pai­kat voi­si­vat hyö­tyä oppi­lai­tos­ten osaa­mi­ses­ta ja re­surs­seis­ta. Tule mu­kaan kuu­le­maan, mik­si jat­ku­va op­pi­mi­nen on tär­ke­ää, mil­lai­sia rat­kai­su­ja on ke­hit­teil­lä ja mi­ten työ­pai­kas­ta teh­dään myös op­pi­mis­paik­ka!

Aika

Ke 27.2.2019 klo 12.00-15.30
Kuo­pi­on kau­pun­gin­ta­lon Juh­la­sali
Se­mi­naa­ri on mak­su­ton, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää il­moit­tau­tu­mis­ta.

Seminaarin ohjelma

Oh­jel­mas­sa myös hank­kees­sa jo mu­ka­na ole­vien pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den haas­tat­te­lu­ja, mm.

Huom. oh­jel­ma­muu­tok­set mah­dol­li­sia.

Ilmoittautumiset

22.2.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015