Minna Canth -foorumi 2019: Johtaminen digiajassa 3.0 - ajattelun ja työn muutos

14.6.2019, Kuopiossa

Täs­sä ajas­sa ase­tam­me usein ih­mi­sen ja ko­neen vas­tak­kain. Mei­dän jou­kos­sam­me on nii­tä, jot­ka ihan­noi­vat va­rauk­set­ta lä­hes kaik­kea mitä ko­neil­la saa­daan ai­kaan ja on toi­saal­ta nii­tä, joil­le tek­no­lo­gia on luon­no­ton­ta ja se uh­kaa hu­maa­nia ole­mas­sa­olo­amme.

Käym­me jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua sii­tä, mikä on tek­no­lo­gi­an roo­li suh­tees­sa ih­mi­siin. Ih­mis­kun­nal­la on kui­ten­kin on­nek­si ol­lut ta­pa­na – ääri­päis­sä käy­ty­ään – et­siy­tyä kes­ki­mää­rin tasa­pai­noon. Jo te­ol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ajois­ta al­ka­en ko­nei­den te­ke­mä työ on näh­ty kor­vaa­van ih­mis­ten te­ke­mää fyy­sis­tä työ­tä. Nyt tek­no­lo­gia ja ko­neet ovat siir­ty­neet kor­vaa­maan myös älyl­lis­tä toi­min­taam­me. Joh­ta­jan tu­li­si ky­e­tä yh­teen­so­vit­ta­maan ra­ti­o­naa­li­ses­ti nämä kak­si ääri­pää­tä kes­kel­lä en­nus­ta­ma­ton­ta ja komp­lek­sis­ta maa­il­maa.

Työ on mah­dol­lis­ta näh­dä avoi­me­na kas­vu­pro­ses­si­na, jos­sa työn­te­ki­jä on hen­ki­sen pää­oman in­ves­toi­ja. Täl­löin ih­mi­nen tuot­taa uniik­ke­ja rat­kai­su­ja ja kone hoi­taa tois­tu­van ja me­kaa­ni­sen osan fyy­si­ses­tä ja älyl­li­ses­tä työs­tä. Pu­hu­taan tek­no­lo­gi­an luo­vas­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä, jol­loin tek­no­lo­gia muut­tuu hil­jal­leen myös nä­ky­mät­tö­mäm­mäk­si.

Ha­lu­at­ko ym­mär­tää muu­tok­ses­ta enem­män? Ha­lu­at­ko työ­ka­lu­ja, joil­la yh­teen­so­vit­taa ih­mi­nen ja tek­no­lo­gia työ­e­lä­mäs­sä? Kuu­des Min­na Canth -foo­ru­mi jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 14.6.2019 klo 9-15 Kuo­pi­os­sa, Perä­nie­men ka­si­nol­la. Tu­tus­tu Min­na Canth -foo­ru­miin myös verk­ko­si­vuil­lam­me: www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/mcf

Yh­teen­so­vit­ta­jik­si mei­tä joh­dat­ta­vat:

Esiin­ty­jät

Valo­kuva­tai­tei­li­ja Nan­na Hän­ni­nen on yksi tun­ne­tuim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta valo­kuva­tai­tei­li­jois­ta. Hän on myös luo­nut ja ke­hit­tä­nyt Nee­mo met­ho­din, jos­sa yh­dis­te­tään luo­vat me­ne­tel­mät ja lii­ke­toi­min­ta­val­men­nus saa­den ih­mi­set pu­hu­maan ja nä­ke­mään työ­hön­sä liit­ty­viä asi­oi­ta uu­del­la ta­val­la ja uu­des­ta näkö­kul­mas­ta.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Esko Kil­pi on di­gi­taa­li­sen työn tut­ki­ja ja yksi Suo­men kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuim­pia liik­keen­joh­don neu­von­an­ta­jia. Hän ko­ros­taa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja yh­des­sä ajat­te­lun mer­ki­tys­tä työs­sä.

Aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­kivi joh­taa Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Kog­ni­tii­vi­sen aivo­tut­ki­muk­sen yk­si­kös­sä em­pa­ti­an ja laa­duk­kaan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen me­ka­nis­me­ja sel­vit­tä­vää tut­ki­mus­pro­jek­tia. Eri­tyi­se­nä kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na hä­nel­lä on se, mil­lä ta­val­la nämä me­ka­nis­mit toi­mi­vat töis­sä ja mi­ten nii­tä saa­tai­siin toi­mi­maan pa­rem­min tie­to­kone­vä­lit­tei­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa.

Foo­ru­min hin­ta: 180 e

Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä mah­dol­li­suus os­taa lip­pu 14.6. il­lan Kuo­pio Tans­sii ja Soi Juh­la Gaa­la-esi­tyk­seen hin­taan 61,75 €. Huom! Gaa­lan lip­pu­ja ei ole tois­tai­sek­si enää saa­ta­vil­la.

Il­moit­tau­tu­mi­set: 31.5.2019 men­nes­sä

Mer­kit­se il­moit­tau­tu­mi­sen lisä­tie­toi­hin, jos ha­lu­at os­taa myös Kuo­pio Tans­sii ja Soi Gaa­la-li­pun. Gaa­la-li­pun ti­laus on si­to­va.

“Yh­des­sä ajat­te­le­mi­nen ja tek­no­lo­gi­sen älyk­kyy­den hyö­dyn­tä­mi­nen ovat­kin re­surs­se­ja, joi­ta työs­sä jak­sa­mi­nen ja työn tu­lok­sel­li­suus ny­kyi­sin vaa­ti­vat. – Esko Kil­pi”

“Ne työ­or­ga­ni­saa­ti­ot, jot­ka ky­ke­ne­vät rai­vaa­maan es­teet em­pa­ti­an, laa­duk­kaan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kol­lek­tii­vi­sen älyk­kyy­den tiel­tä, me­nes­ty­vät no­pe­as­ti muut­tu­vis­sa, komp­lek­si­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä. – Kat­ri Saa­ri­kivi”

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015