ITALIA Buongiorno, piacere! -nopeasti etenevä italian alkeiskurssi (1 op)

3.-7.6.2019, Kuopio

Buon­gi­or­no, pi­a­ce­re! -no­pe­as­ti ete­ne­vä ita­li­an al­keis­kurs­si

Aika

3.-7.6.2019 (ma-pe) klo 16.30-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Lei­no­nen

Kohderyhmä

vas­ta-al­ka­jat, so­pii myös mat­kai­li­joil­le 

Sisältö

Ota ita­li­an al­keet hal­tuun te­hok­kaas­ti ja haus­kas­ti! Kurs­si al­kaa al­keis­ta ja pää­pai­no on käy­tän­nön puhe­har­joit­te­lul­la.

Opis­kel­laan pe­rus­vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vää kiel­tä, ku­ten ter­veh­ti­mi­nen, esit­täy­ty­mi­nen ja hy­väs­te­ly. Har­joi­tel­laan ker­to­maan pe­rus­a­si­oi­ta it­ses­tä ja ky­sy­mään vas­taa­via asi­oi­ta kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­ta. Ope­tel­laan sel­viy­ty­mään yk­sin­ker­tai­sis­ta arki­päi­vän vies­tin­täti­lan­teis­ta. Kurs­si so­pii myös mat­kai­li­joil­le; kurs­sil­la käy­dään läpi eri­lai­sia mat­kai­lu­ti­lan­tei­ta, esim. kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­sa­nas­toa, ap­tee­kis­sa asi­oi­mis­ta ja os­tos­ten te­ke­mis­tä.
Ope­tuk­ses­sa pai­no­te­taan puhe­vies­tin­tää ja hyö­dyn­ne­tään toi­min­nal­li­sia me­ne­tel­miä. Kurs­sil­la käy­te­tään jon­kin ver­ran myös yh­teis­toi­min­nal­li­sia net­ti­so­vel­luk­sia, jo­ten opis­ke­li­jat voi­si­vat ha­lu­tes­saan ot­taa tab­le­tin tai äly­pu­he­li­men mu­kaan­sa kurs­sil­le.

”Lois­ta­va ilma­pii­ri, so­pi­va ete­ne­mis­tah­ti, erin­o­mais­ta ope­tus­ta!”

Oppikirja


Im­pe­ra­to-Kuu­se­la-Meur­man-Fe­rol­di: Bel­la vis­ta 1, ita­li­aa ai­kui­sil­le ja lu­ki­oon WSOY pro 2011


Hinta

60  €

Ilmoittautumiset 

22.5.2019 men­nes­sä VOIT VIE­LÄ IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015