ITALIA Italian alkeiden jatkokurssi (1 op)

10.-14.6.2019, Kuopio

Ita­li­an al­kei­den jat­ko­kurs­si

Aika

10.-14.6.2019 (ma-pe) 16.30-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Lei­no­nen

Kohderyhmä

Hie­man ita­li­aa osaa­vat, esim. al­keis­kurs­sin käy­neet tai noin puo­li vuot­ta/vuo­den ita­li­aa opis­kel­leet

Sisältö

Ter­ve­tu­loa jat­ka­maan ita­li­an opis­ke­lua! Teem­me käy­tän­nön puhe­har­joi­tuk­sia ja opim­me hyö­dyl­lis­tä sa­nas­toa ja sa­non­to­ja liit­ty­en mm. va­paa-ajan viet­toon, mat­kai­luun ja arki­e­lä­mään. Kurs­sil­la har­joi­te­taan sel­viy­ty­mis­tä eri­lai­sis­sa joka­päi­väi­sis­sä kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa ku­ten os­tok­sil­la, juna-ase­mal­la ja har­ras­tuk­sis­sa. Kir­jan kap­pa­lees­ta kuu­si eteen­päin osal­lis­tu­jien toi­vo­muk­sen mu­kaan.

Ope­tuk­ses­sa pai­no­te­taan pu­heen ym­mär­tä­mis­tä ja pu­hu­mis­ta  ja hyö­dyn­ne­tään toi­min­nal­li­sia me­ne­tel­miä Kurs­sil­la käy­te­tään jon­kin ver­ran myös yh­teis­toi­min­nal­li­sia net­ti­so­vel­luk­sia, jo­ten opis­ke­li­jat voi­si­vat ha­lu­tes­saan ot­taa tab­le­tin tai äly­pu­he­li­men mu­kaan­sa.

”Ren­to kurs­si. He­rät­ti mie­len­kiin­non opis­kel­la li­sää.”

Oppikirja

Im­pe­ra­to-Kuu­se­la-Meur­man-Fe­rol­di: Bel­la vis­ta 1, ita­li­aa ai­kui­sil­le ja lu­ki­oon WSOY pro 2011

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015