VENÄJÄ Venäjän intensiivinen alkeiskurssi

10.-20.6.2019, Kuopio

Ve­nä­jän in­ten­sii­vi­nen al­keis­kurs­si

Aika 

ma-pe 10.6.-14.6. ja  ma-to 17.6.-20.6.2019 klo 16.30-18.00, Kuo­pio

Kouluttaja

FM, kiel­ten­o­pet­ta­ja Tuu­la-Riit­ta Le­be­dins­ky

Kohderyhmä

Vas­ta-al­ka­jat tai ve­nä­jää vä­hän hal­lit­se­vat

Sisältö

Ha­lu­at­ko osa­ta ve­nä­jää edes hiu­kan? Tule roh­ke­as­ti mu­kaan opis­ke­le­maan sitä  Ha­lu­at­ko osa­ta ve­nä­jää edes hiu­kan? Tule roh­ke­as­ti mu­kaan opis­ke­le­maan sitä. Mel­ko no­pe­as­ti ete­ne­väl­lä kurs­sil­la opis­kel­laan ve­nä­jän aak­ko­set, pe­rus­kie­li­op­pia ja –sa­nas­toa, sa­non­to­ja ja il­mai­su­ja. Har­joi­tel­laan ään­tä­mis­tä, arki­e­lä­män puhe­ti­lan­tei­ta ja pu­hu­tun kie­len ym­mär­tä­mis­tä. Opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

”Sain hy­vät poh­ja­tie­dot jat­kaa ve­nä­jän opin­to­ja.”

Hinta

60  €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015