VENÄJÄ Venäjän tiivis kertauskurssi

24.-28.6.2019, Kuopio

Ve­nä­jän tii­vis ker­taus­kurs­si

Aika

ma-pe 24.-28.6.2019 klo 16.30-19.00, Kuo­pio

Kouluttaja

FM, kiel­ten­o­pet­ta­ja Tuu­la-Riit­ta Le­be­dins­ky

Kohderyhmä

Ve­nä­jän kie­len pe­rus­tai­dot omaa­vat, jot­ka ha­lu­a­vat in­ten­sii­vi­sel­lä ja ak­tii­vi­sel­la ker­tauk­sel­la ko­hen­taa kie­li­tai­to­aan.

Sisältö

Ter­ve­tu­loa ker­taa­maan ve­nä­jän kiel­tä. Kurs­sil­la ker­ra­taan ja opi­taan li­sää pe­rus­kie­li­op­pia (esim. ver­bi­tai­vu­tus, ad­jek­tii­vit, ad­ver­bit, yk­si­kön sija­muo­to­ja).  Har­joi­tel­laan arki­e­lä­män help­po­ja puhe­ti­lan­tei­ta ja  kuun­te­lui­ta. Ra­ken­tei­ta, sa­nas­toa ja fraa­se­ja har­joi­tel­laan suul­li­ses­ti pa­reit­tain ja pien­ryh­mis­sä. Kurs­sil­la teh­dään myös kir­jal­li­sia teh­tä­viä sekä lu­e­taan pie­niä teks­te­jä.  Kurs­sin jäl­keen pär­jäät mat­kai­li­ja­na jo pa­rem­min! Opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

12.6.2019  men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015