ENGLANTI Freestyle - English in Your Own Words -keskustelukurssi (1 op)

10.-20.6.2019, Kuopio

Free­sty­le – Eng­lish in Your Own Words -kes­kus­te­lu­kurs­si

Aika

10.-14.6. ma-pe ja 17.-20.6.2019 ma-to klo 18.15-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

FM, kiel­ten­o­pet­ta­ja Tuu­la-Riit­ta Le­be­dins­ky

Kohderyhmä

Noin  kuu­si vuot­ta eng­lan­tia opis­kel­leet, joil­la on aut­ta­va kes­kus­te­lu­tai­to.

Sisältö

Mie­li­pi­tei­tä, jos­sit­te­lua, se­lit­te­lyä, tot­ta ja ta­rua eli ren­toa ju­tus­te­lua omin sa­noin eng­lan­nik­si pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Kurs­sil­la kes­kus­tel­laan va­paa­muo­toi­ses­ti eri ai­heis­ta, ja an­ne­taan mie­li­ku­vi­tuk­sen len­tää. Kes­kus­te­lun poh­ja­na voi olla pe­lit, kuva­kor­tit, lau­seen alut tai väit­tä­mät, yk­sit­täi­nen sana, ta­ri­na, uu­ti­nen tai vaik­ka­pa jo­kin ajan­koh­tai­nen ta­pah­tu­ma. Mu­ka­na voi olla ri­paus kie­li­op­pi­a­kin. Tule roh­ke­as­ti mu­kaan, yri­te­tään ja opi­taan yh­des­sä vir­heis­tä vä­lit­tä­mät­tä!

”Erin­o­mai­nen opet­ta­ja. Iloi­nen mei­nin­ki. Ki­vat opis­ke­lu­ka­ve­rit.”

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015