ESPANJA Por favor - espanjan alkeet (1 op)

3.-7.6.2019, Kuopio

Por fa­vor – es­pan­jan al­keet

Aika

ma-pe 3.-7.6.2019 klo 13-16.15, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Vas­ta-al­ka­jat. Kurs­sil­la ei tar­vi­ta en­nak­ko­tie­to­ja kie­les­tä.

Sisältö

Ha­lu­at­ko seu­raa­val­la mat­kal­la­si osa­ta vä­hän es­pan­jaa? Täl­lä kurs­sil­la opis­ke­lem­me es­pan­jan kie­len pe­rus­tei­ta. Ai­hei­na mm. ään­tä­mi­nen, kah­vi­las­sa asi­oin­ti, it­ses­tä ker­to­mi­nen ja ver­bien pree­sens­tai­vu­tus. Kurs­si on suh­teel­li­sen no­pe­a­tem­poi­nen. Pal­jon suul­li­sia har­joi­tuk­sia ja kie­len käy­tön ak­ti­voin­tia. Kurs­sil­ta saat val­miuk­sia jat­kaa es­pan­jan kie­len opis­ke­lua – ja eh­kä­pä myös edel­ly­tyk­siä naut­tia enem­män seu­raa­vas­ta mat­kas­ta­si!

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

22.5.2019 men­nes­sä VOIT VIE­LÄ IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015