ENGLANTI Back to basics (1 op)

3.-7.6.2019, Kuopio

ENG­LAN­TI Back to ba­sics (1 op)

Aika

ma-pe 3.-7.6.2019 klo 16.30-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat jos­kus opis­kel­leet  eng­lan­tia 3-4 vuot­ta, mut­ta joil­la ovat eng­lan­nin pe­rus­ra­ken­tee  (pre­po­si­ti­ot, ar­tik­ke­lit, aika­muo­dot jne.) yk­sin­ker­tai­nen pe­rus­sa­nas­to ja puhe­val­mius hiu­kan hu­kas­sa.

Sisältö

Tun­tuu­ko si­nus­ta, että et osaa sa­noa eng­lan­nik­si mi­tään, pe­rus­ra­ken­teet­kin ovat ha­ku­ses­sa ja ta­val­li­set­kaan sa­nat ei­vät muis­tu mie­leen? Täl­lä kurs­sil­la pää­set sel­vem­mil­le ve­sil­le! Sel­vi­täm­me eng­lan­nin pe­rus­aika­muo­to­jen käyt­töä, ker­taam­me pe­rus­sa­nas­toa ja har­joit­te­lem­me pu­hu­mis­ta hy­vin yk­sin­ker­tai­sis­ta ai­heis­ta, esim. per­he, har­ras­tuk­set ja mat­kai­lu. Kiel­tä opi­taan mu­ka­via har­joi­tuk­sia te­ke­mäl­lä ja pu­hu­maan kan­nus­ta­en!

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

22.5.2019 men­nes­sä VOIT VIE­LÄ IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015