ENGLANTI English cafe

10.-14.6.2019, Kuopio

Eng­lish cafe

Aika

ma-pe 10.-14.6.2019 klo 9-10.30, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Noin 4 vuot­ta eng­lan­tia opis­kel­leet, jot­ka ha­lu­a­vat ren­toa mut­ta in­ten­sii­vis­tä har­joi­tus­ta pu­heen tuot­ta­mi­seen mu­ka­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Sisältö

Eng­lan­nin­kie­li­nen kie­li­kah­vi­la! Tar­vit­set­ko har­joi­tus­ta eng­lan­nin pu­hu­mi­seen esim. lä­hes­ty­vän mat­kan tai ti­lai­suu­den ta­kia tai muu­ten vain el­vyt­tääk­se­si eng­lan­nin pu­hu­mis­ta? Tule kes­kus­te­le­maan kah­vi­kup­po­sen ää­rel­le ren­nos­sa hen­ges­sä. Tule mu­kaan ja aloi­ta aa­mu­si Eng­lish cafe´lla. Kes­kus­te­lem­me pa­reit­tain ja pien­ryh­mis­sä vaih­te­le­vis­ta ar­ki­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta. Va­ja­vai­nen­kaan kie­li­tai­to ei hait­taa, kos­ka kes­kus­te­lu­kump­pa­nit vaih­tu­vat.

Hinta

40 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015