RANSKA Mais oui! - ranskan alkeet (1 op)

10.-14.6.2019, Kuopio

Mais oui! – rans­kan al­keet

Sinustako ranskan osaaja? Tule ja ihastu kieleen!
Aika

ma-pe 10.-14.6.2019 klo 13-16.15, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Vas­ta—al­ka­jat. En­nak­ko­tie­to­ja kie­les­tä ei tar­vi­ta

Sisältö

Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, että rans­ka on mu­ka­van­kuu­loi­nen kie­li ja oli­si kiva osa­ta sitä edes vä­hän? Tai olet­ko ti­lan­tees­sa, jos­sa rans­kan tai­dol­le oli­si tar­vet­ta? Täl­tä kurs­sil­ta saat pon­nah­dus­lau­dan rans­kan ään­tä­mi­seen, al­kei­siin ja opin­toi­hin. Opis­ke­lem­me lep­poi­sas­sa hen­ges­sä ään­tä­mi­sen pe­rus­teet ja opet­te­lem­me käyt­tä­mään pe­rus­il­mai­su­ja, esim. ter­veh­dyk­siä ja ti­laa­maan kah­vi­las­sa. Ai­hei­na myös mm. hin­to­jen ky­sy­mi­nen ja it­ses­tä ker­to­mi­nen. Mel­ko no­pe­a­tem­poi­nen ja te­ho­kas, mut­ta käy­tän­nön­lä­hei­nen kurs­si.

Tule tu­tus­tu­maan rans­kaan, niin näet, onko se si­nua var­ten!

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015