ENGLANTI Talking Grammar - englannin kielioppia puhuen (1 op)

10.-14.6.2019, Kuopio

Tal­king Gram­mar – eng­lan­nin kie­li­op­pia pu­hu­en

Aika

ma-pe 10.-14.6.2019 klo 16.30-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat opis­kel­leet eng­lan­tia noin 5 vuot­ta ja jot­ka ha­lu­a­vat har­joi­tel­la eng­lan­nin kie­li­op­pia ja ra­ken­tei­ta käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti suul­li­ses­sa muo­dos­sa.

Sisältö

Kai­paat­ko ker­taus­ta eng­lan­nin kie­li­o­pis­sa? Täl­lä kurs­sil­la ker­taam­me eng­lan­nin pe­rus­kie­li­opin ja har­joit­te­lem­me sitä tun­nil­la suul­li­ses­sa muo­dos­sa suul­lis­ten pari- ym. teh­tä­vien kaut­ta. Ai­hei­na mm. ky­sy­mys­lau­seet, aika­muo­dot ja ehto­lau­seet. Mah­dol­li­suus saa­da kir­jal­li­sia koti­teh­tä­viä tun­nil­la teh­tä­vien suul­lis­ten teh­tä­vien tu­ek­si. Täl­lä kurs­sil­la opit käyt­tä­mään kie­li­op­pia käy­tän­nös­sä!

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015