RANSKA Français pratique - käytännön ranskaa

17.-20.6.2019, Kuopio

Français pra­ti­que – käy­tän­nön rans­kaa

Aika

ma-to 17.-20.6.2019 klo 9-12.15, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Rans­kaa noin 3-4 vuot­ta lu­ke­neet, jot­ka ha­lu­a­vat ker­ra­ta tai­to­jaan käy­tän­nöl­li­sel­lä ta­val­la.

Sisältö

Ker­taam­me rans­kan pe­rus­ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti mm. eri­lais­ten ti­lan­tei­den poh­jal­ta, esim. ra­vin­to­las­sa asi­oin­ti + par­ti­tii­vi, omas­ta elä­mäs­tä ker­to­mi­nen + pree­sens­tai­vu­tus jne. Myös ylei­sem­pää sa­nas­ton ker­taus­ta, kuul­lun ym­mär­tä­mis­tä ja dicté-har­joi­tuk­sia. Ta­voit­tee­na on vah­vis­taa kaik­kia kie­len osa-alu­ei­den hal­lin­taa. Ha­luk­kail­la on  mah­dol­li­suus kir­joit­taa ko­to­na pari pien­tä kir­joi­tel­maa, jois­ta saa kou­lut­ta­jal­ta pa­laut­teen.

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

12.6.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015