ESPANJA Vamos a hablar - puhu helppoa espanjaa! Suullisen kielitaidon aktivointikurssi

17.-20.6.2019, Kuopio

Va­mos a hab­lar – puhu help­poa es­pan­jaa! Suul­li­sen kie­li­tai­don akti­voin­ti­kurs­si

Aika

ma-to 17.-20.6.2019 klo 13-16.15, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Es­pan­jaa noin 3-4 vuot­ta lu­ke­neet, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää suul­lis­ta kie­li­tai­to­aan. Hen­ki­löt, jot­ka ei­vät osaa vie­lä sa­noa juu­ri mi­tään es­pan­jak­si, mut­ta jot­ka mie­lel­lään suul­lis­tai­si­vat op­pi­mi­aan asi­oi­ta.

Sisältö

Har­joit­te­lem­me pu­hu­maan es­pan­jaa erit­täin ar­ki­sis­ta ja yk­sin­ker­tai­sis­ta ai­heis­ta, esim. kel­lon­ajan ky­sy­mi­nen, ra­vin­to­las­sa asi­oi­mi­nen, har­ras­tuk­set, per­hees­tä pu­hu­mi­nen jne. Sa­mo­ja ai­hei­ta kuin mo­nil­la al­keis- ja al­keis­jat­ko­kurs­seil­la, mut­ta tä­män kurs­sin tar­koi­tus on ak­ti­voi­da ai­hei­den suul­lis­ta il­mai­sua. Suu­rin osa tun­nis­ta suul­lis­ta har­joit­te­lua. Jo­kais­ta ai­het­ta poh­jus­te­taan en­nen sen har­joit­te­lua, eli osal­lis­tu­jien ei tar­vit­se muis­taa kaik­kea en­nes­tään.  Joka päi­vän lo­puk­si käy­dään pari kie­li­oppi­a­si­aa, esim. ob­jek­ti ja da­tii­vi, pree­sens­ker­taus jne., jois­ta ha­luk­kaat saa­vat har­joi­tuk­sia koti­teh­tä­vik­si.

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

12.6.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015