ENGLANTI - Test and get ahead

17.-20.6.2019, Kuopio

Test and get ahe­ad

Tule kurssille, niin saat kuvan kielitasostasi sekä ajatuksia ja eväitä jatkoon!
Aika

ma-to 17.-20.6.2019 klo 16.30-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat tar­kan ku­van eng­lan­nin kie­len osaa­mi­ses­taan ja eh­do­tuk­sia sii­tä, mi­ten hei­dän kan­nat­tai­si jat­kaa tai­to­jen pa­ran­ta­mis­ta. Noin 6 vuot­ta kiel­tä lu­ke­neil­le

Sisältö

Olet­ko ha­vain­nut, että eng­lan­nin tai­to­si ei ole toi­vo­mal­la­si ta­sol­la mutt­et tar­kal­leen tie­dä mis­sä men­nään.
Teem­me kurs­sil­la eng­lan­nin kie­len eri osa-alu­ei­ta (kie­li­oppi, sa­nas­to, lu­e­tun- ja kuul­lun­ym­mär­tä­mi­nen ja pu­hu­mi­nen) tes­taa­van tes­tin.
Jo­kai­se­na kurs­si­päi­vä­nä teh­dään tes­ti yh­des­tä kie­len osa-alu­ees­ta, tes­ti tar­kis­te­taan ja osa-alu­et­ta har­joi­te­taan yh­des­sä sekä mie­ti­tään vin­kit osa-alu­een ke­hit­tä­mi­seen. Osa-alu­eis­ta saa ha­lu­tes­saan koti­teh­tä­viä päi­vän päät­teek­si.
 Käym­me myös läpi ta­val­li­sim­pia suo­ma­lais­ten te­ke­miä vir­hei­tä. Tes­taa­mi­sen li­säk­si opis­ke­lem­me kurs­sil­la eng­lan­tia ai­neis­toil­la, joi­den käyt­tä­mis­tä osal­lis­tu­jat voi­vat jat­kaa myös kurs­sin jäl­keen. Li­säk­si kat­som­me vi­de­oi­ta ne­tis­tä, kuun­te­lem­me pod­cas­te­ja, teem­me kie­li­oppi­har­joi­tuk­sia ja kes­kus­te­lem­me eng­lan­nik­si.

Si­nun ei tar­vit­se olla vie­lä eng­lan­nin osaa­ja, voit tul­la kurs­sil­le sel­lai­se­na kuin olet. Älä jää epä­tie­toi­sek­si tai­dois­ta­si, vaan tar­tu toi­meen!

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

12.6.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015