SAKSA Wie, bitte? -saksan aktivointikurssi (1 op)

10.-14.6.2019, Kuopio

Wie, bit­te? -sak­san akti­voin­ti­kurs­si

Aika

10.-14.6.2019 (ma-pe) klo 16.30-19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

HuK Riit­ta Ris­sa­nen


Kohderyhmä

Sak­saa opis­kel­leet, jot­ka tun­te­vat unoh­ta­neen­sa val­ta­osan kie­les­tä, mut­ta ha­lu­a­vat in­ten­sii­vi­sel­lä ja ak­tii­vi­sel­la ker­tauk­sel­la ke­hit­tää  käy­tän­nön kie­li­tai­to­aan. Kie­li­tai­to­taso: A1-B2: Kat­so eu­roop­pa­lai­nen vii­te­ke­hys

Sisältö

Kesä­loma sak­san­kie­li­seen maa­han odot­taa? Tu­los­sa vie­rai­ta Kes­ki-Eu­roo­pas­ta? Tai onko unoh­tu­neel­le sak­san­kie­len tai­dol­le muu­ta käyt­töä? Tule ak­ti­voi­maan sa­nas­toa ja har­joit­te­le­maan ta­val­li­sim­pia arki­päi­vän  vies­tin­täti­lan­tei­ta, esim. small tal­kia, it­ses­tä ker­to­mis­ta, ra­vin­to­las­sa ja os­tok­sil­la asi­oin­tia ja pul­ma­ti­lan­teis­ta­kin sel­vi­ä­mis­tä. Saat roh­keut­ta sak­san kie­len käyt­töön. Kou­lut­ta­jan laa­ti­ma ma­te­ri­aa­li.

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015