Seasonal Yin -joogakurssi

4.6.2019, Kuopio

Se­a­so­nal Yin -joo­ga­kurs­si

Aika

ti 4.6.2019 klo 16.30-20, Kuo­pio

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le; ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta joo­gas­ta ei tar­vi­ta. Kou­lut­ta­ja avus­taa ja näyt­tää myös va­ri­aa­ti­oi­ta, jot­ta jo­kai­nen löy­tää it­sel­leen so­pi­via ke­hon lin­jauk­sia. Tar­vit­set mu­kaan mu­ka­vat vaat­teet, tyy­nyn sekä vil­tin. Tule roh­ke­as­ti mu­kaan!

Kouluttaja

Joo­gan­o­pet­ta­ja Kir­si Lai­ti­nen

Sisältö

Tu­tus­tum­me kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen aja­tuk­siin sii­tä, mi­ten vuo­den­ajat vai­kut­ta­vat ih­mi­sen hy­vin­voin­tiin. Kii­na­lai­nen vuo­si­kel­lo ja­ot­tuu ke­vät-, kesä-, lop­pu­kesä-, syk­sy- ja tal­vi­jak­soon.

Kii­na­lai­sen vuo­si­kel­lon mu­kaan ke­vät on 20.3.-22.6., sik­si tar­kas­te­lem­me täl­lä kurs­sil­la ke­vät­jak­soa ja puu­e­le­ment­tiä, joka on ak­tii­vi­se­na ke­vään ai­ka­na. Kurs­sil­la saat tie­toa esi­mer­kik­si, mi­ten si­nun oli­si hyvä syö­dä, le­vä­tä ja liik­kua ke­vät­jak­son ai­ka­na.

Te­o­ria osuu­den jäl­keen teem­me me­ri­di­aa­ni­lin­jo­ja avaa­van ja tasa­pai­not­ta­van
yin joo­ga -har­joi­tuk­sen. Kes­ki­tym­me har­joi­tuk­ses­sa  eri­tyi­ses­ti puu­e­le­ment­tiin liit­ty­viin me­ri­di­aa­ni­lin­joi­hin. Yin joo­ga -har­joi­tus koos­tuu 5-10 mi­nuut­tia kes­tä­vis­tä asen­nois­ta, jol­loin hen­gi­tys ja ke­hon asen­not avaa­vat side­ku­dos­ver­kos­toa sekä mie­len jän­ni­tyk­siä. Kurs­si so­pii kai­kil­le ja ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta joo­gas­ta ei tar­vi­ta. Opet­ta­ja avus­taa ja näyt­tää myös va­ri­aa­ti­oi­ta, jot­ta jo­kai­nen löy­tää it­sel­leen so­pi­via ke­hon lin­jauk­sia. Tar­vit­set mu­kaan mu­ka­vat vaat­teet, tyy­nyn sekä vil­tin.

Hinta

40 €

Ilmoittautumiset

23.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015