Mindfulness - opi arvostamaan itseäsi

12.6.2019, Kuopio

Mind­ful­ness – opi ar­vos­ta­maan it­se­ä­si

Kurs­si on täyn­nä. Sa­man­si­säl­töi­nen kurs­si jär­jes­te­tään tors­tai­na 13.6.2019. Kat­so li­sää täs­tä  

Opi arvostamaan itseäsi ja parantamaan ihmissuhdetaitojasi mindfulnessin avulla.

Mind­ful­ness aut­taa si­nua tu­le­maan tie­toi­sek­si mie­le­si toi­min­ta­ta­vois­ta ja tun­nis­ta­maan aja­tuk­si­a­si ja tun­tei­ta­si. Opit nä­ke­mään eri­lai­set mie­len­ti­la­si ja nii­den vai­ku­tuk­sen ke­hoo­si.

Aja­tuk­sem­me voi­vat olla ne­ga­tii­vi­sia ja tämä vai­kut­taa tun­ne­ti­laam­me ja päin­vas­toin. Kun tun­ne­ti­lam­me on ne­ga­tii­vi­nen, niin myös aja­tuk­sem­me ovat ne­ga­tii­vi­sia. Meil­lä voi olla it­seem­me koh­dis­tu­vaa ne­ga­tii­vis­ta kri­tiik­kiä. Mie­lem­me ar­vos­te­lee ja kom­men­toi lak­kaa­mat­ta it­se­äm­me ja kans­sa­ih­mi­siä.

Mind­ful­ness li­sää tun­ne­ta­son va­kaut­ta. Vai­kei­den ti­lan­tei­den kä­sit­te­ly hel­pot­tuu ja tämä pa­ran­taa käy­tös­tä­si ja ih­mis­suh­tei­ta­si suu­res­ti. Voit ot­taa vas­tuun tu­hoi­sis­ta tun­teis­ta­si nii­den il­maan­tu­es­sa.

Mind­ful­ness li­sää myö­tä­tun­toa it­se­ä­si ja mui­ta koh­taan. Opit koh­taa­maan toi­sen ih­mi­sen sel­lai­se­na kuin hän on ja hy­väk­sy­mään omat sekä mui­den in­hi­mil­li­set piir­teet ja kes­ken­e­räi­syy­den. Mind­ful­ness li­sää psyyk­kis­tä jous­ta­vuut­ta­si, kär­si­väl­li­syyt­tä­si, täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja kii­tol­li­suu­den tun­net­ta­si.

Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, että mind­ful­ness-har­joit­tei­den sään­nöl­li­nen te­ke­mi­nen vä­hen­tää asi­oi­den vat­vo­mis­ta ja mu­reh­ti­mis­ta. Ajat­te­lu­kyky pa­ra­nee jo ly­hy­en ai­kaa kes­tä­vän me­di­toin­nin jäl­keen. Pys­tym­me sää­te­le­mään pa­rem­min tun­tei­tam­me ja meil­lä on pa­ran­tu­nut keho-mie­li -yh­teys, jol­loin omaam­me enem­män po­si­tii­vi­sia ja vä­hem­män ne­ga­tii­vi­sia tun­ne­ko­ke­muk­sia.

Aika

ke 12.6.2019 klo 16.30 – 20.00, Kuo­pio

Kouluttaja

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja Anne-Kris­tii­na Ko­leh­mai­nen

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii si­nul­le:

Kurs­sil­le voi­daan otta enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Sisältö

Aja­tuk­set ja mie­li
Mind­ful­nes­sin avul­la ys­tä­vys­tyt omien aja­tus­te­si kans­sa. Kun tie­dos­tat aja­tuk­se­si, ne ei­vät pää­se hal­lit­se­maan elä­mää­si. Kurs­sil­la opit ole­maan tie­toi­nen mie­le­si liik­keis­tä ja pi­tä­mään aja­tuk­sii­si hie­man etäi­syyt­tä, opit uu­sia näkö­kul­mia ja lä­hes­ty­mis­ta­po­ja aja­tus­ten ja ajat­te­lu­pro­ses­sin tie­toi­seen työs­tä­mi­seen.

Oma his­to­ria
Olet­ko huo­man­nut, että ajat­te­let asi­ois­ta ken­ties ne­ga­tii­vi­ses­ti ja kriit­ti­ses­ti? Kiel­tei­nen ja kriit­ti­nen ajat­te­lu­ta­pa hei­jas­tuu myös ke­hoo­si. Aja­tuk­set il­me­ne­vät fyy­si­ses­ti, sil­lä mie­len ja ke­hon vä­lil­lä on aina vah­va yh­teys. Myös men­nei­syy­den ko­ke­muk­set vai­kut­ta­vat ajat­te­lu­ta­paam­me, sik­si on tär­ke­ää mur­tau­tua ulos van­has­ta oh­jel­moin­nis­ta, vää­ris­tä us­ko­muk­sis­ta ja ku­vi­tel­mis­ta.
Mind­ful­ness an­taa si­nul­le työ­ka­lut oman it­sen hoi­toon. Kurs­sil­la opit ha­vain­noi­maan aja­tuk­si­a­si, tun­tei­ta­si ja ke­ho­si tun­te­muk­sia.

Kurs­siin si­säl­tyy moni­puo­li­set oh­ja­tut mind­ful­ness-har­joit­teet, jot­ka tu­ke­vat muun mu­as­sa itse­sää­te­lyä, stres­sin­hal­lin­taa ja ren­tou­tu­mis­ta. Har­joit­tei­ta on mah­dol­lis­ta kuun­nel­la myös jäl­ki­kä­teen.

Hinta

40 €

Ilmoittautumiset

3.6.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kat­so myös Mind­ful­ness – opi ar­vos­ta­maan it­se­ä­si -kou­lu­tus Ii­sal­mes­sa.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015