KIINA Kiinan alkeiskurssi (1 op)

3. – 7.6.2019, Kuopio

KII­NA Kii­nan al­keis­kurs­si (1 op)

Kiehtooko Kiina ja kiinan kieli? Aloita kiinan opiskelu intensiivisellä kurssilla. Kartutat samalla Kiinan kulttuuri- ja maatietouttasi.
Aika

3. – 7.6.2019 klo 16.30 – 19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

kii­na kie­len tulk­ki (AMK) Mar­jat­ta Kor­ho­nen

Kohderyhmä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät ole ai­em­min opis­kel­leet kii­nan kiel­tä. So­pii kii­nan kie­les­tä kiin­nos­tu­neil­le ja an­taa sel­viy­ty­mis­tie­toa mat­kai­li­joil­le.

Tavoitteet ja sisältö

Saa­da yleis­kä­si­tys kii­nan kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta ja ym­mär­tää nii­den eri­tyis­piir­tei­tä. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja pys­tyy

Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan kii­nan kie­len ään­tei­siin, har­joi­tel­laan pu­hu­mis­ta ja kuul­lun ym­mär­tä­mis­tä tyy­pil­li­sis­sä kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa. Lu­e­taan pi­nyin –jär­jes­tel­mäl­lä kir­joi­tet­tu­ja teks­te­jä sekä tun­nis­te­taan ja kir­joi­te­taan kii­na­lai­sia kir­jain­merk­ke­jä. Li­säk­si pal­jon kult­tuu­ri- ja maa­tie­tout­ta.

Kirjallisuus

Ket­tu­nen Tan­ja: Zou ba!, Tam­mi

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

22.5.2019 men­nes­sä VOIT VIE­LÄ IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015