KIINA Kiinan alkeiskurssin jatkokurssi (1 op)

10.–14.6.2019, Kuopio

Kii­nan al­keis­kurs­sin jat­ko­kurs­si

Aika

10. –  14.6.2019 klo 16.30 – 19.45, Kuo­pio

Kouluttaja

kii­na kie­len tulk­ki (AMK) Mar­jat­ta Kor­ho­nen

Kohderyhmä

Al­keis­kurs­sin käy­neet tai muu­toin kii­nan kie­len al­kei­ta opis­kel­leet

Tavoitteet ja sisältö

Ter­ve­tu­loa jat­ka­maan kii­nan kie­len opis­ke­lua. Kurs­sin jäl­keen sel­vi­ät mat­kai­li­ja­na jo pa­rem­min! Ta­voit­tee­na on kuul­lun ym­mär­tä­mi­sen ja puhe­tai­don sy­ven­tä­mi­nen sekä sa­nas­ton laa­jen­ta­mi­nen. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja pys­tyy:

Har­joi­tel­laan kes­kei­siä lau­se­ra­ken­tei­ta ja laa­jen­ne­taan sana­va­ras­toa. Puhe- ja kir­joi­tus­teh­tä­viä. Kult­tuu­ri- ja maa­tie­tout­ta. Kurs­si val­men­taa mat­kai­li­jaa sel­viy­ty­mään päi­vit­täi­sis­tä kii­nan kiel­tä vaa­ti­vis­ta ti­lan­teis­ta

Kirjallisuus

Ket­tu­nen Tan­ja: Zou ba!, Tam­mi

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

29.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015