ENGLANTI Harjoittele englannin puhumista ja kuuntelua verkossa - TÄYNNÄ

25.9.2019-4.12.2019, verkko

Har­joit­te­le eng­lan­nin pu­hu­mis­ta ja kuun­te­lua ver­kos­sa

Tarvitsetko rohkeutta puhumiseen? Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan puhumista ja saat sitä kautta rohkeutta käyttää englannin kieltä arjen tilanteissa ja lomamatkoilla.
Verkkokurssia voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Ei aikatauluun sidottuja verkkotapaamisia.
Sisältö

Tree­naa eng­lan­nin kie­len pu­hu­mis­ta ver­kos­sa. Kurs­sil­la har­joit­te­let arki­päi­vän ja mat­kai­lun kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­ta, pu­hut eng­lan­tia ja teet ai­hei­siin liit­ty­viä kuun­te­lu­har­joi­tuk­sia sekä kuu­let esi­merk­kei­nä pal­jon käy­tet­ty­jä ja ylei­siä fraa­se­ja.

Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Opet­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain joko suul­li­nen tai kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä.

Pa­lau­tet­ta­vis­ta teh­tä­vis­tä saat kan­nus­ta­vaa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta pa­lau­tet­ta.

Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus  ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet 

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat su­ju­vuut­ta eng­lan­nin kie­len puh­mi­seen ja käyt­tä­mi­seen.
Kie­li­tai­to­taso A2-B1. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

25.9.2019-4.12.2019, verk­ko

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

16.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015