Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

12.12.2019, Kuopio

Jän­nit­tä­jä­ryh­män oh­jaa­ja­kou­lu­tus

Kohtaatko työssäsi jännittäjiä? Halutako ymmärtää ja auttaa heitä? Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus soveltuu juuri sinulle!

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan Min­na Mar­ti­nin ke­hit­tä­mään ly­hyt­te­ra­pia-ryh­mä­mal­liin, jon­ka toi­min­ta­ta­po­ja voi so­vel­taa jän­nit­tä­jä­ryh­miin sekä mui­hin ryh­miin, jois­sa on jän­nit­tä­jiä. Kou­lu­tus an­taa myös pal­jon ide­oi­ta yk­si­löl­li­seen työs­ken­te­lyyn jän­nit­tä­jien pa­ris­sa.

Jän­nit­tä­jä­ryh­män työs­ken­te­ly­ta­po­ja on so­vel­let­tu hy­vin eri-ikäi­sil­le koh­de­ryh­mil­le pie­nis­tä lap­sis­ta jo työ­e­lä­mään eh­ti­neil­le. Osal­lis­tu­jat ko­ke­vat hyö­ty­vän­sä eni­ten ver­tais­tu­es­ta, myön­tei­sis­tä ko­ke­muk­sis­ta ja asen­teen muut­tu­mi­ses­ta myö­tä­tun­toi­sem­mak­si it­seä koh­taan. Li­säk­si osal­lis­tu­jien jän­nit­tä­mi­sen taso las­kee sel­väs­ti ryh­män ai­ka­na ja py­syt­te­lee alem­pa­na tai edel­leen las­kee seu­ran­nas­sa puo­li vuot­ta ryh­män päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Si­säl­tö

Tu­tus­tu ai­hee­seen täs­tä ar­tik­ke­lis­ta

Koh­de­ryh­mä
psy­ko­lo­git, opin­to­psy­ko­lo­git, ku­raat­to­rit, eri ai­nei­den opet­ta­jat, psy­ko­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit ja muut ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set, lii­kun­nan­oh­jaa­jat, val­men­ta­jat sekä muut, jot­ka koh­taa­vat jän­nit­tä­jiä työs­sään. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­ja
psy­ko­lo­gi, PsM, psy­ko­te­ra­peut­ti VET Min­na Mar­tin
Min­na on vuo­den 2015 psy­ko­lo­gi. Hän työs­ken­te­lee psy­ko­lo­gi­na Tu­run YTHS:n mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa. Li­säk­si hän toi­mii am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na, työn­oh­jaa­ja­na, kou­lut­ta­ja­na ja kir­joit­taa am­ma­til­lis­ta kir­jal­li­suut­ta sekä oh­jaa psy­ko­fyy­si­siä lii­kun­ta­ryh­miä.

Min­na Mar­tin

”Kou­lu­tus li­sä­si ym­mär­rys­tä sii­tä kuin­ka yleis­tä jän­nit­tä­mi­nen on ja kuin­ka sitä voi hel­pot­taa. Käy­tän­nön har­joit­te­lu aut­toi eläy­ty­mään jän­nit­tä­mi­seen ja sa­mal­la an­toi tun­teen, että vä­li­neet on mah­dol­lis­ta ot­taa käyt­töön.”

Aika
to 12.12.2019 klo 8.30–16.00, Kuo­pio

Hin­ta
175 €, si­säl­tää Jän­nit­tä­jä­ryh­män oh­jaa­jan työ­kir­jan (20 e)

Il­moit­tau­tu­mi­set
28.11.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015