Psyykkinen valmennus - tavoitteena kestävä muutos (5 op)

14.1.-16.4.2020, Kuopio

Mitä muu­tos vaa­tii? Mit­kä ovat sen es­teet, entä mah­dol­lis­ta­jat? Tule ha­ke­maan kei­no­ja, kuin­ka au­tat asi­a­kas­ta pää­se­mään pää­mää­rään­sä!

Tavoite

Psyyk­ki­nen val­men­nus -kou­lu­tus an­taa osal­lis­tu­jil­le ter­veys- ja käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­an te­o­ri­oi­hin ja tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vaa tie­to­tai­toa asi­a­kas­työ­hön. Pyr­ki­myk­se­nä on op­pia ym­mär­tä­mään käyt­täy­ty­mis­tä ja käyt­täy­ty­mi­sen lain­a­lai­suuk­sia, käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos­ta ja muu­tok­sen es­tei­tä sekä mah­dol­lis­ta­jia ja li­säk­si mah­dol­lis­taa opi­tun poh­jal­ta muu­tos­ta asi­ak­kaan käyt­täy­ty­mi­ses­sä.

Kat­so kou­lu­tuk­sen esit­te­ly täs­tä

Sisältö

Jo pit­kään on tut­ki­mus­maa­il­mas­sa tie­det­ty, että ter­veys­ris­keis­tä ker­to­mi­nen ja ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­vän in­for­maa­ti­on an­ta­mi­nen ei rii­tä muut­ta­maan elä­män­ta­po­ja. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä no­ja­taan kui­ten­kin edel­leen näi­hin. Myös mo­net psy­ko­lo­gi­an ja käyt­täy­ty­mis­tie­teen te­o­ri­at ovat pit­kään läh­te­neet ole­tuk­ses­ta, jon­ka mu­kaan ih­mi­nen oli­si ra­ti­o­naa­li­nen, hyö­ty­jä pun­nit­se­va ja ta­voit­teel­li­ses­ti toi­mi­va olen­to. Vii­me ai­koi­na on kui­ten­kin ha­vah­dut­tu sii­hen, mi­ten käyt­täy­ty­mis­tä oh­jaa­vat vah­vas­ti au­to­maat­ti­set ja tie­dos­ta­mat­to­mat pro­ses­sit, joi­ta on var­sin vai­kea muut­taa. Muu­tos edel­lyt­tää pait­si näi­den tie­dos­ta­mis­ta ja ym­mär­tä­mis­tä, usein myös toi­mi­mis­ta päin­vas­toin kuin aja­tuk­set, tun­teet ja het­kel­li­nen mie­li­hyvä edel­lyt­tä­vät.

Lähi­o­pe­tus­päi­vien ai­ka­na käyt­täy­ty­mis­tä ja sen muu­tos­ta me­ne­tel­mi­neen tar­kas­tel­laan nel­jän toi­si­aan täy­den­tä­vän tee­man kaut­ta:

ti 14.1.2020 Koh­ti muu­tos­ta

ti 11.2.2020 Tot­tu­mus­ten voi­ma

to 26.3.2020 Ar­vok­kaat teot

to 16.4.2020 Lou­kus­ta liik­keel­le

Toteutus

En­nak­ko­teh­tä­vä, nel­jä lähi­o­pe­tus­päi­vää, op­pi­mis­teh­tä­vä ja ma­te­ri­aa­li­pank­ki Mood­les­sa

Kohderyhmä

hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jat, ur­hei­lu­val­men­ta­jat, lii­kun­nan­oh­jaa­jat, ra­vin­to­val­men­ta­jat, ra­vit­se­mus­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, elä­män­tai­to­val­men­ta­jat, työ­hön­val­men­ta­jat, ura­val­men­ta­jat ja muut val­men­nus-, oh­jaus-, kun­tou­tus- ja hy­vin­voin­ti­a­lal­la työs­ken­te­le­vät. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Kouluttaja

Emi­lia Ku­ja­la

VTM Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta syk­syl­lä 2019 val­mis­tu­va psy­ko­te­ra­peut­ti. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Aika

ti 14.1., ti 11.2., to 26.3. ja to 16.4.2020 klo 9-16, Kuo­pio  Ajan­koh­ta on muut­tu­nut.

Hinta

695 e
Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

19.12.2019  men­nes­sä  Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan kou­lu­tuk­seen!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015