Teatteri- ja kulttuuriretki Koljonvirralle

16.6.2019 Kuopio

Ihana kesäsunnuntai, 1800-luvun lounasmenu, historian havinaa ja ratkiriemukasta kesäteatteria!

Sun­nun­tai­na 16.6. kel­lo 11 Kuo­pi­o­lai­set ak­tii­vi­set ai­kui­set suun­taa­vat lin­ja-au­tol­la koh­ti Ii­sal­mea ja Kol­jon­vir­taa. Lin­ja-auto läh­tee Mal­ja­lah­den­ka­dul­ta Kuo­pi­on kau­pun­gin­ta­lon ta­kaa. Mu­ka­van noin tun­nin kes­tä­vän bus­si­mat­kan jäl­keen lou­nas­tam­me Kol­jon­vir­ran kar­ta­nol­la. Ny­kyi­nen kar­ta­no­ra­ken­nus on ra­ken­net­tu 1898.

Ruo­ka­lis­ta on alu­een his­to­ri­aan poh­jau­tu­va 1808 -menu, jos­sa herk­ku­ja löy­tyy jo­kai­seen ma­kuun:

Lou­naan jäl­keen siir­rym­me tien toi­sel­la puo­lel­la si­jait­se­val­le Ju­ha­ni Ahon Mu­se­o­a­lu­eel­le, jos­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan 1800-lu­vun pap­pi­la­mil­jöö­seen ja kan­sal­lis­kir­jai­li­jam­me elä­mään. Kir­jai­li­ja Ju­ha­ni Aho asui Man­sik­ka­nie­mel­lä neli­vuo­ti­aas­ta vii­si­tois­ta­vuo­ti­aak­si.

Kel­lo 15 al­kaa Kol­jon­vir­ran te­at­te­rin esi­tys ai­van mu­se­o­a­lu­een vie­res­sä si­jait­se­vas­sa ka­te­tus­sa kesä­te­at­te­ris­sa. Esi­tyk­se­nä on kut­kut­ta­va kult­ti­ko­me­dia Pöl­hö­lä. Vuon­na 1981 ensi-il­tan­sa saa­nut elo­kuva on Pert­ti Spe­de Pa­sa­sen työ­ryh­män käsi­alaa eikä sii­tä ai­em­min ole teh­ty te­at­te­ri­ver­si­o­ta. Ker­to­ji­na toi­mi­vat alku­pe­räi­sen ta­ri­nan idea­kak­sik­ko Heik­ki Kin­nu­nen ja Aake Kal­li­a­la sekä Kol­jon­vir­ran te­at­te­rin tu­tut ja lah­jak­kaat näyt­te­li­jät.

Ta­kai­sin Kuo­pi­oon läh­dem­me bus­sin kyy­dis­sä, kun te­at­te­ri­e­si­tys on päät­ty­nyt.

Toi­vo­taan ke­säi­sen upe­aa sää­tä, mut­ta jos toi­sin käy niin ei va­li­te­ta, vaan pu­keu­du­taan asi­an­mu­kai­ses­ti ja pi­de­tään sii­tä huo­li­mat­ta haus­kaa!

Kat­so myös Face­book-ta­pah­tu­ma!

Hin­ta:

82 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

maa­nan­tai­hin 27.5.2019 men­nes­sä. Mu­kaan mah­tuu 30 en­sik­si il­moit­tau­tu­nut­ta. Mi­ni­mi 20 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015