Mindfulness - elä mielekästä arkea!

27.-28.9.2019, Kuopio

Mind­ful­ness – elä mie­le­käs­tä ar­kea!

Stressi, uupumus, negatiiviset ajatukset, murehtiminen, unettomuus… Ovatko nämä sinulle tuttuja? Ota selvää, miten mindfulness voi auttaa sinua.

Mind­ful­nes­sin avul­la tu­let tie­toi­sek­si mie­le­si toi­min­ta­ta­vois­ta ja opit tun­nis­ta­maan aja­tuk­si­a­si sekä tun­tei­ta­si. Opit uu­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja aja­tus­ten tie­toi­seen työs­tä­mi­seen ja voi­mak­kai­den tun­ne­ti­lo­jen kä­sit­te­lyyn. Opit tar­kas­te­le­maan mie­le­si ja ke­ho­si vä­lis­tä suh­det­ta. Opit lie­ven­tä­mään fyy­si­siä jän­ni­tyk­siä ke­hos­sa­si ja ren­tout­ta­maan sekä ke­ho­si että mie­le­si. Opit myös tun­nis­ta­maan stres­si­oi­reet ja en­nal­ta­eh­käi­se­mään uu­pu­mus­ta, opit tie­dos­ta­maan omat ra­ja­si ja pi­tä­mään niis­tä kiin­ni. Mind­ful­nes­sin avul­la opit ot­ta­maan vas­tuun omas­ta hy­vin­voin­nis­ta­si ja jak­sa­mi­ses­ta­si.

Sisältö
Kohderyhmä

Onko si­nul­la ta­pa­na mu­reh­tia asi­ois­ta tai aja­tel­la nii­tä ne­ga­tii­vi­ses­ti? Tun­net­ko it­se­si stres­saan­tu­neek­si ja uu­pu­neek­si tai onko si­nul­la uni­on­gel­mia? Ha­lu­ai­sit kui­ten­kin op­pia uu­sia kei­no­ja oman hy­vin­voin­ti­si tu­ek­si ja kai­paat va­kaut­ta elä­mää­si. Tule sil­loin mu­kaan täl­le kurs­sil­le! Mu­kaan mah­tuu 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja Anne-Kris­tii­na Ko­leh­mai­nen

”In­nos­ta­va ja miel­lyt­tä­vä kou­lut­ta­ja!”

Aika

27.-28.9.2019 pe klo 17-19.30, la klo 9-15, Kuo­pio

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

17.9.2019 men­nes­sä VIE­LÄ VOIT IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KUR­SIL­LE!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015