Opiskelusparraus

13.9.-13.12.2019, Kuopio

Opis­ke­lus­par­raus

Haluatko tukea opiskeluusi vertaisryhmästä, joka kokoontuu säännöllisesti ja tukee oppimistasi?

Tai haluatko opiskella ilman tutkintotavoitetta ja tarvitset apua sopivien koulutusten etsimiseen?

Käyn­nis­täm­me opis­ke­lus­par­raus­pal­ve­lun, joka on tar­koi­tet­tu opis­ke­le­vil­le eri ikäi­sil­le ai­kui­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tu­kea ja apua opis­ke­luun­sa. Ryh­mä ko­koon­tuu ker­ran kuus­sa ja li­säk­si on mah­dol­li­suus va­ra­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia spar­rau­sai­ko­ja.

Sisältö

Opis­ke­lus­par­rauk­ses­sa osal­lis­tu­jat saa­vat oh­jaus­ta, oman opis­ke­lu­pro­ses­sin­sa muo­toi­luun, si­säl­tö­jen va­lin­taan, aika­tau­lut­ta­mi­seen sekä opis­ke­lu­tek­niik­kaan. Opis­ke­lus­par­raus si­säl­tää:

Opis­ke­lus­par­rauk­seen osal­lis­tu­vat saa­vat li­säk­si ha­lu­tes­saan tie­toa ja vink­ke­jä seu­raa­vis­ta ai­heis­ta:

Kouluttaja

Oh­jaa­ja­na toi­mii KM, HTK Soi­li Mek­lin ja mui­ta ai­kuis­o­pis­ke­luun eri­kois­tu­nei­ta val­men­ta­jia.

Kohderyhmä

Opis­ke­lus­par­rauk­seen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki, jot­ka kai­paa­vat opis­ke­luun­sa tu­kea ja oh­jaus­ta.

Aika

Opis­ke­lus­par­raus­ryh­mä käyn­nis­tyy Kuo­pi­os­sa pe 13.9.2019 klo 15-17 ja seu­raa­vat ko­koon­tu­mi­set ovat pe 18.10., 22.11. ja 13.12.2019 klo 15-17.

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

6.9.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015