Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa

3.-4.10.2019, Kuopio

Etä­nä lä­hel­le – etä­kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suu­det puhe­te­ra­pi­as­sa

Etäkuntoutus – puheterapian tulevaisuus?

Ha­lu­at­ko moni­puo­lis­taa työ­ta­po­ja­si ja saa­da uu­sia kei­no­ja lähi­ym­pä­ris­tön ak­ti­voi­mi­seen kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­sa? Mie­ti­tyt­tää­kö ke­nel­le etä­kun­tou­tus so­pii ja ei sovi? Me­nee­kö työ­päi­väs­tä­si suu­ri osa au­tol­la aja­mi­seen, voi­si­ko osan käyn­neis­tä kor­va­ta etä­yh­tey­del­lä? Kiin­nos­taa­ko si­nua var­hais­kun­tou­tus ja sen to­teut­ta­mi­nen etä­yh­tey­del­lä?

Etä­kun­tou­tus on va­kiin­tu­nut jo osak­si kun­tou­tus­kent­tää. Suo­mes­sa on usei­ta alu­ei­ta, jon­ne puhe­te­ra­peu­tin eri­tyis­o­saa­mi­sen saa­mi­nen on haas­ta­vaa. Puhe­te­ra­pi­aa tar­vit­se­vat lap­set ja ai­kui­set ovat alu­eel­li­ses­ti epä­ta­sa-ar­voi­ses­sa ase­mas­sa.

Puhe­te­ra­pi­an to­teut­ta­mi­nen etä­yh­tey­del­lä on vie­lä työ­ta­pa­na tuo­re. Etä­kun­tou­tus vaa­tii te­ra­peu­til­ta pe­reh­ty­nei­syyt­tä tie­to­tek­niik­kaan ja uu­den työs­ken­te­ly­ta­van omak­su­mis­ta. Etä­kun­tou­tus vai­kut­taa mm. ta­paan oh­ja­ta asi­a­kas­ta ja lähi­ym­pä­ris­töä. Myös tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät asi­at ovat tär­kei­tä ot­taa huo­mi­oon nou­dat­ta­en Val­vi­ran ja Ke­lan an­ta­mia oh­jeis­tuk­sia etä­kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Suo­men puhe­te­ra­peut­ti­lii­ton eet­ti­sen toi­mi­kun­nan kan­nan­oton mu­kaan etä­te­ra­pi­an so­vel­tu­vuus on ar­vi­oi­ta­va aina yk­si­löl­li­ses­ti, eikä läh­tö­koh­tai­ses­ti mi­tään asi­a­kas­ryh­mää voi sul­kea ulko­puo­lel­le. Tär­ke­ää on myös tie­dos­taa, että etä­kun­tou­tus ei sovi kai­kil­le. Kou­lu­tuk­ses­ta saat li­sää työ­ka­lu­ja sen miet­ti­mi­seen, ke­nel­le etä­kun­tou­tus so­pii.

Kat­so kou­lut­ta­jien vin­kit kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä

Sisältö

Ky­sees­sä on kak­si­päi­väi­nen käy­tän­nön­lä­hei­nen kou­lu­tus, mikä an­taa puhe­te­ra­peu­til­le pe­rus­tie­toa ja te­o­ri­aa etä­kun­tou­tuk­ses­ta ja sen to­teut­ta­mi­ses­ta sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja il­mi­öi­tä etä­kun­tou­tuk­ses­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan yh­des­sä osal­lis­tu­jien kans­sa mm. eri­lai­sia etä- ja lähi­kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sia.

En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä kä­si­tel­lään etä­kun­tou­tuk­sen pe­rus­tei­ta, tek­niik­kaa, käy­tän­tei­tä sekä te­o­ri­aa. Kou­lu­tus­päi­vä si­säl­tää esi­merk­ke­jä sekä las­ten että ai­kuis­ten etä­kun­tou­tuk­ses­ta. Toi­se­na kou­lu­tus­päi­vä­nä kes­ki­ty­tään var­hais­kun­tou­tuk­seen, käy­dään läpi te­o­ri­aa vai­kut­ta­vas­ta var­hais­kun­tou­tuk­ses­ta sekä käy­tän­nön to­teut­ta­mi­ses­ta etä­yh­tey­del­lä. Kou­lu­tus­päi­vä pe­rus­tuu kou­lut­ta­jien to­teut­ta­maan ke­lan kak­si­vuo­ti­seen etä­kun­tou­tus­hank­kee­seen Etä­nä lä­hel­le – eri­tyis­lap­sen arki kun­tout­ta­vak­si etä­puhe­te­ra­pi­an kei­noin.

to 3.10.2019 

pe 4.10.2019 

Aika

to-pe 3.-4.10.2019 klo 9-16, Kuo­pio

Kouluttajat

Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat puhe­te­ra­peu­tit Heli Ko­no­la ja Anu Lei­no­nen, joil­la on vuo­sien moni­puo­li­nen työ­ko­ke­mus puhe­te­ra­pi­a­ken­täl­tä. Etä­kun­tou­tuk­sen maa­il­maan te­ra­peu­tit ovat su­kel­ta­neet kol­men vuo­den ajan ja saa­neet hy­viä ko­ke­muk­sia kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta etä­yh­tey­del­lä mo­nen­lais­ten asi­ak­kai­den kans­sa.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii puhe­te­ra­peut­tien li­säk­si kun­tou­tuk­sen am­mat­ti­lai­sil­le sekä etä­kun­tou­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le 

Hinta

245 €

Ilmoittautumiset

23.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015