Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

6.4.-7.9.2020, Kuopio

Luon­to­hoi­va-oh­jaa­ja­kou­lu­tus (10 op)

Luon­to­läh­töi­syyt­tä hyö­dyn­tä­vät me­ne­tel­mät hoi­vas­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa

Tule hakemaan tietoa ja keinoja, kuinka voit hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa työssäsi!

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tie­toa luon­to­pe­rus­tai­sis­ta me­ne­tel­mis­tä sekä val­miu­det oh­ja­ta nii­tä käy­tän­nön asi­a­kas­työs­sä. Ta­voit­tee­na on myös li­sä­tä tie­toa ja ym­mär­rys­tä luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sien am­mat­ti­mai­ses­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä osa­na omaa ja työ­yh­tei­sön am­ma­til­li­suut­ta, mis­sä luon­toa käy­te­tään ta­voit­teel­li­ses­ti ih­mis­ten, niin asi­ak­kai­den kuin oman­kin hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si ja yllä­pi­tä­mi­sek­si.

Ih­mi­sel­lä on tai­pu­mus ha­keu­tua joko tie­toi­ses­ti tai tie­dos­ta­mat­taan luon­non ää­reen vir­kis­täy­ty­äk­seen, rau­hoit­tu­ak­seen ja pa­lau­tu­ak­seen eri­lai­sis­ta kuor­mit­ta­vis­ta ti­lan­teis­ta. Oma­eh­toi­sen el­vyt­tä­vään ym­pä­ris­töön ha­keu­tu­mi­sen li­säk­si ter­veh­dyt­tä­vä­nä ym­pä­ris­tö­nä voi­daan hyö­dyn­tää myös ta­voit­teel­li­sem­min oh­jat­tu­na luon­to­ko­ke­muk­se­na asi­a­kas­työn me­ne­tel­mä­nä tai pal­ve­lu­muo­to­na eri­lai­sil­le asi­a­kas­ryh­mil­le. Luon­to­läh­töi­sis­sä me­ne­tel­mis­sä luon­to­ym­pä­ris­tö tai luon­to­e­le­ment­ti tuo­daan tie­toi­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti jos­sain muo­dos­sa mu­kaan kun­tou­tus-, te­ra­pia-, hoi­to- tai oh­jaus­pro­ses­siin, ja nii­den tar­koi­tus on mah­dol­lis­taa tai vah­vis­taa te­ra­peut­ti­sia, kun­tout­ta­via tai oh­jauk­sel­li­sia ta­voit­tei­ta.

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tie­toa luon­to­pe­rus­tai­sis­ta me­ne­tel­mis­tä sekä val­miu­det oh­ja­ta nii­tä käy­tän­nön asi­a­kas­työs­sä. Ta­voit­tee­na on myös li­sä­tä tie­toa ja ym­mär­rys­tä luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sien am­mat­ti­mai­ses­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä osa­na omaa ja työ­yh­tei­sön am­ma­til­li­suut­ta, mis­sä luon­toa käy­te­tään ta­voit­teel­li­ses­ti ih­mis­ten, niin asi­ak­kai­den kuin oman­kin hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si ja yllä­pi­tä­mi­sek­si.

Sisältö
 1. jak­so ma-ti 6.-7.4.2020 klo 9-16, Tee­mu Peu­ra­nie­mi
  •    Suo­ma­lai­nen Green Care –toi­min­ta; eri­tyis­piir­teet
  •    Pe­rus­kä­sit­teet
  •    Hoi­van ja voi­man kä­sit­teet
  •    Voi­ma­vara­kes­kei­syys hoi­va- ja kun­tou­tus­työs­sä
  •    Es­teet­tö­myys
 2. jak­so ma 4.5.2020 klo 9-16, Kir­si Sa­lo­nen
  Luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­set ja luon­to­in­ter­ven­ti­ot (luon­to­pe­rus­tai­set in­ter­ven­ti­ot)
  •    Ai­hee­seen liit­ty­vät kes­kei­set te­o­ri­at ja tut­ki­muk­set eko- ja ym­pä­ris­tö­psy­ko­lo­gi­an alal­ta
  •    Luon­to­in­ter­ven­ti­oi­hin (mm. Luon­nos­ta Vir­taa –in­ter­ven­tio) tu­tus­tu­mi­nen käy­tän­nös­sä
 3. jak­so ma 1.6.2020 klo 9-16, Kir­si Sa­lo­nen
  •    Luon­to­in­ter­ven­ti­oi­den oh­jaa­mi­nen te­o­ri­as­sa ja käy­tän­nös­sä
  •    Eri­lai­set luon­to­pe­rus­tai­set me­ne­tel­mät ja työ­ka­lut (te­o­ria ja käy­tän­tö)
  •    Lähi­luon­non mer­ki­tys luon­to­in­ter­ven­ti­ois­sa
 4. jak­so ma-ti 10.-11.8.2020 klo 9-16, Suvi Saa­ri­nen
  •    Green Care –laa­tu sekä toi­min­nan eet­ti­syys ja tur­val­li­suus
  •    Green Care –työ­kir­ja toi­min­nan tu­ke­na
  •    Li­sää luon­to­pe­rus­tai­sia me­ne­tel­miä ja nii­den oh­jaa­mi­ses­ta te­o­ri­as­sa ja käy­tän­nös­sä
 5. jak­so ma 7.9.2020 klo 9-16, Kir­si Sa­lo­nen ja Tee­mu Peu­ra­nie­mi
  •    Kou­lu­tuk­sen pää­tös: ke­hit­tä­mis­teh­tä­vien ar­vi­oin­tia
  •    Luon­to­ym­pä­ris­tö ja työ­hy­vin­voin­ti

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus (10 op) muo­dos­tuu seu­raa­vis­ta osa-alu­eis­ta:

Kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu suo­ri­tet­ta­vak­si työn ohes­sa.

Kou­lu­tus on hy­väk­syt­ty Green Care -laa­tu­merk­kiin so­pi­vak­si, ks. täs­tä

Kohderyhmä

Mm. ikä­ih­mis­ten, muis­ti­sai­rai­den, päih­de- ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien, kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asi­ak­kai­den, pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien ja vam­mais­ten ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set, va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät ja muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää osaa­mis­taan luon­to­a­vus­teis­ten työ­me­ne­tel­mien käy­tös­tä asi­a­kas­työs­sä sekä oman hy­vin­voin­nin tu­ke­na. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Aika
Kouluttajat

Psy­ko­te­ra­peut­ti, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va, PsM Kir­si Sa­lo­nen, fy­si­o­te­ra­peut­ti Yamk, amO Tee­mu Peu­ra­nie­mi ja so­si­o­no­mi, erä­opas Suvi Saa­ri­nen

Kir­si Sa­lo­nen työs­ken­te­lee pro­jek­ti­tut­ki­ja­na Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa ja te­kee väi­tös­kir­jaa Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. Hä­nen osaa­mis­a­lu­een­sa kes­kit­ty­vät luon­to­in­ter­ven­ti­oi­hin ja ko­et­tui­hin hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­siin luon­nos­sa. Hän toi­mii myös psy­ko­lo­gi­na ja psy­ko­te­ra­peut­ti­na omas­sa yri­tyk­ses­sä ni­mel­tä Psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut Hy­vän Mie­len­Tila. Kir­si on ke­hit­tä­nyt ja käyt­tä­nyt (ja myös tut­ki­nut) luon­to­läh­töi­siä me­ne­tel­miä te­ra­pi­a­työs­sä, työn­oh­jauk­ses­sa, kou­lu­tuk­ses­sa sekä ryh­män­oh­jauk­ses­sa vas­taan­o­tol­la sisä­ti­lois­sa ja luon­to­ym­pä­ris­tös­sä. Hän toi­mii täl­lä het­kel­lä Green Care Fin­land ry:n laa­tu­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na, ja on myös toi­mi­nut pit­kään Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton eko- ja ym­pä­ris­tö­psy­ko­lo­gi­an pu­heen­joh­ta­ja­na ja Green Care Fin­land ry:n hal­li­tuk­ses­sa.

Suvi Saa­ri­nen on toi­mi­nut Green Care -yrit­tä­jä­nä seit­se­män vuo­den ajan tar­jo­ten so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­alan asi­ak­kail­le mah­dol­li­suuk­sia kun­tout­ta­viin luon­to­pe­rus­tai­siin pal­ve­lui­hin. Hä­nen asi­a­kas­kun­taan­sa on kuu­lu­nut eri-ikäi­siä ja mo­nen­lai­sia asi­a­kas­ryh­miä las­ten­suo­je­lu­a­si­ak­kais­ta mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jiin. Suvi on li­säk­si Green Care -laa­tu­lau­ta­kun­nan jä­sen. Hän on ol­lut pe­rus­ta­mas­sa GCF Ry:tä ja ol­lut sen hal­li­tus­jä­se­ne­nä pit­kään

Tee­mu Peu­ra­nie­mi on ol­lut pe­rus­ta­mas­sa ja toi­mi­nut Itä-Suo­men Green Care -alue­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na ja on kun­tou­tus­alan yrit­tä­jä­nä Vih­reä hy­vin­voin­ti oy:ssa. Taus­tal­la on yli 12 vuo­den ko­ke­mus luon­to­kun­tou­tuk­ses­ta eri­tyis­ryh­mil­le. Tee­mu tuot­taa Green Care -ke­hit­tä­mis- ja kou­lu­tus­toi­min­taa hoi­to- ja kun­tou­tus­alan or­ga­ni­saa­ti­oil­le. Hän on pro­fi­loi­tu­nut hoi­va-alan ke­hit­tä­mi­seen kun­tout­ta­van hoi­to­työn osal­ta, jos­sa luon­to­pe­rus­tai­suus on osa­na hoi­to­i­de­o­lo­gi­aa. Tee­mu toi­mii myös Green Care Fin­land ry:n ni­me­ä­mäs­sä laa­tu­lau­ta­kun­nas­sa ja te­kee par­hail­laan Jy­väs­ky­län yli­o­pis­toon gra­dua luon­to­a­vus­teis­ten toi­min­to­jen vai­kut­ta­vuu­des­ta. Hän on toi­mi­nut li­säk­si useis­sa val­ta­kun­nal­li­sis­sa Green Care –hank­keis­sa oh­jaus­ryh­mä-ja asi­an­tun­ti­ja­roo­lis­sa (mm. koor­di­naa­ti­o­hank­kees­sa ja val­ta­kun­nal­li­ses­sa gc-kor­kea-as­teen kou­lu­tus­hank­kees­sa).

Hinta

930 € si­säl­tä­en kou­lu­tuk­sen, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin, pa­laut­teen kou­lu­tuk­ses­sa teh­tä­viin kir­jal­li­siin töi­hin
Las­ku­tus tar­vit­ta­es­sa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

18.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015