Picture your growth – 24h Leadership Wellness Camp

11.-12.10.2019, Kuopio

Kuinka kasvaa kuuntelevaksi sekä empaattiseksi johtajaksi luovuuden avulla?

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to ja Nee­mo Oy jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Pic­tu­re your growth – 24h Le­a­ders­hip Well­ness Camp  – joh­ta­juu­den hy­vin­voin­ti­lei­rin  Muu­ru­ve­den Ki­ven­na­val­la 11.-12.10. 2019. Pic­tu­re your growth – 24h Le­a­ders­hip Camp tuo joh­ta­jat vuo­ro­kau­dek­si tut­ki­maan hen­ki­lö­koh­tais­ta kas­vua ja joh­ta­ja­na ke­hit­ty­mis­tä sekä op­pi­maan tu­le­vai­suu­den tai­to­ja. Va­raa paik­ka­si ja var­mis­tat, että syk­sy­si tu­lee si­säl­tä­mään hy­vin­voin­tia, rau­hoit­tu­mis­ta, luo­vuut­ta ja uu­den op­pi­mis­ta.

Tavoite

Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta noin kym­me­nel­le Poh­jois-Sa­von alu­een joh­ta­jal­le tai esi­mies­työ­tä te­ke­väl­le mah­dol­li­suus sy­ven­tyä rau­hoit­tu­maan ja poh­dis­kel­maan omaa it­seä ja työ­mi­nää Nee­mo-me­to­din avul­la. Toi­nen tär­keä ta­voi­te on tar­jo­ta hy­vin­voin­tia kii­rei­sen joh­ta­juus­ar­jen kes­kel­le mm. ul­koi­lun, ren­tou­tu­mi­sen ja mind­full­ne­sin avul­la.

Sisältö

Pic­tu­re your growth – 24h Le­a­ders­hip Camp to­teu­te­taan Nan­na Hän­ni­sen ke­hit­tä­män valo­ku­vauk­seen pe­rus­tu­van ai­nut­laa­tui­sen luo­van fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­män avul­la. Nan­na Hän­ni­nen on yksi tun­ne­tuim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta valo­kuva­tai­tei­li­jois­ta ja itse Nee­mo Met­ho­din ke­hit­tä­jä. Pro­ses­sin tu­ke­na käy­te­tään di­gi­taa­lis­ta op­pi­mis­a­lus­taa Nee­mo Fa­mi­lyä, jos­sa kaik­ki pro­ses­siin osal­lis­tu­vat voi­vat ja­kaa aja­tuk­si­aan ja kes­kus­tel­la tois­ten­sa kans­sa, koko pro­ses­sin ajan.

To­teu­tus

Päi­vä 1

klo 12-13 lou­nas
ma­joit­tu­mi­nen
klo 14-16 Nee­mo-työ­paja
klo 16-17 hil­jai­nen kä­ve­ly­ret­ki yh­des­sä
klo 18-19 il­lal­li­nen
klo 20 mind­full­ness -har­joi­tus
klo 21 sau­na + ilta­pala

Päi­vä 2

klo 8 aamu­pala
klo 9-11 Nee­mo- työ­paja
klo 11:30 lou­nas
lei­ri päät­tyy

Nee­mo-pro­ses­si

Pic­tu­re your growth – 24h Le­a­ders­hip Camp on luo­va pro­ses­si, jos­sa opi­taan uu­sia asi­oi­ta toi­sis­ta ih­mi­sis­tä ja sekä saa­daan uu­sia näkö­kul­mia valo­ku­vien ja vi­su­aa­li­sen di­a­lo­gin avul­la. Nee­mo Met­hod mah­dol­lis­taa oman it­sen ym­mär­tä­mi­sen ja kas­vun sekä si­joit­ta­mi­sen ko­ko­nai­suu­teen, yh­teis­ym­mär­ryk­sen ja em­pa­ti­an kas­va­mi­sen. Työ­pa­jois­sa ins­pi­roi­du­taan Nee­mo Met­hod -ins­pi­raa­ti­o­lu­en­nol­la, joka joh­dat­taa out of the box -ajat­te­luun valo­kuva­tai­teen ja tai­tee­seen liit­ty­vien ta­ri­noi­den avul­la.

Pic­tu­re your growth – 24h Le­a­ders­hip Cam­pis­sä teh­dään sekä yk­si­lö- että ryh­mä­työs­ken­te­lyä mm. kir­joit­ta­mal­la ja valo­ku­vaa­mal­la. Jo­kai­nen työ­pa­jaan osal­lis­tu­va saa heti to­teu­tet­ta­via valo­ku­val­li­sia teh­tä­viä sekä ”koti­teh­tä­vän”. Näis­tä kai­kis­ta kes­kus­tel­laan yh­des­sä.

Työ­pa­jan jäl­keen jo­kai­nen osal­lis­tu­ja saa pro­ses­sis­ta vi­su­aa­li­sen Nee­mo Out­co­men,  Nee­mol­ta voi li­säk­si ti­la­ta lop­pu­tu­lok­sen ke­hys­tet­tyi­nä valo­ku­vi­na. Nämä tuot­teet hin­noi­tel­laan erik­seen.

Kouluttaja

Pic­tu­re your growth – 24h Le­a­ders­hip Camp to­teu­te­taan Nee­mon Oy:n ja valo­kuva­tai­tei­li­ja Nan­na Hän­ni­sen ke­hit­tä­män valo­ku­vauk­seen pe­rus­tu­van ai­nut­laa­tui­sen luo­van fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­män avul­la. Nan­na Hän­ni­nen on yksi tun­ne­tuim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta valo­kuva­tai­tei­li­jois­ta ja itse Nee­mo Met­ho­din ke­hit­tä­jä.

Aika

11.-12.10.2019 Muu­ru­ve­den Ki­ven­na­val­la

Hinta

490 €
Hin­ta si­säl­tää ope­tuk­sen ja oh­jauk­sen li­säk­si ma­joi­tuk­sen ja ruo­kai­lut Ki­ven­na­val­la.

Ilmoittautumiset

29.9.2019 men­nes­sä

“”Valo­kuva­tai­de ja valo­ku­vaa­mi­nen aut­taa ih­mi­siä ym­mär­tä­mään it­seä sekä toi­sia pa­rem­min. Nee­mo Met­hod saa ih­mi­set myös kes­kus­te­le­maan avoi­mes­ti ja nä­ke­mään työ­hön liit­ty­viä asi­oi­ta uu­del­la ta­val­la ja uu­des­ta näkö­kul­mas­ta.” Nan­na Hän­ni­nen.”

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015