Leadership-valmennus - asiajohtamisesta ihmisten johtamiseen

20.11.2019-18.3.2020, Kuopio

Le­a­ders­hip-val­men­nus

Johtajan tärkein työväline on oma persoona. Muutosten ristipaineessa tarvitaan johtajuuden uusiutumista ja uudistumista. Leadership-valmennuksessa paneudutaan johtajuuden vertikaalisen kehittymisen lisäksi mm. suunnan asettamiseen, sitouttamiseen, motivointiin ja inspirointiin. Energisoiva johtaja saa ihmiset tekemään oikeita asioita!

Maa­il­ma muut­tuu no­pe­am­min kuin kos­kaan. Näis­sä no­peis­sa ja voi­mak­kais­sa muu­tok­sis­sa tar­vi­taan myös joh­ta­mi­sen uu­siu­tu­mis­ta ja uu­dis­tu­mis­ta. Kyky olla läs­nä, kuun­te­le­mi­nen, vä­lit­tä­mi­nen, kan­nus­ta­mi­nen ja tu­ke­mi­nen sekä ih­mis­ten pu­hut­te­le­mi­nen tun­tei­den ja aja­tus­ten kaut­ta ovat ih­mis­ten joh­ta­mi­sen pe­rus­pi­la­rei­ta.

Ih­mis­ten joh­ta­mi­nen, le­a­ders­hip ero­aa asi­oi­den joh­ta­mi­ses­ta, ma­na­ge­men­tis­ta. Vaik­ka lu­vut ja fak­tat ovat­kin tär­kei­tä, VUCA (vo­la­ti­le, un­cer­tain, comp­lex, am­bi­gui­ty)- maa­il­mas­sa, jos­sa eläm­me, ih­mis­ten joh­ta­mi­nen ko­ros­tuu. Ih­mis­ten joh­ta­mi­nen on muu­tok­sen hal­lin­taa ja mitä enem­män on muu­tok­sia, sitä enem­män näi­tä tai­to­ja tar­vi­taan.

Muu­tos­ten myrs­kyis­sä joh­ta­ja saa ih­mi­set si­tou­tu­maan ja te­ke­mään oi­kei­ta asi­oi­ta. Ener­gi­soi­va joh­ta­ja aut­taa myös mui­ta on­nis­tu­maan. Joh­ta­jan tär­kein työ­vä­li­ne on­kin oma per­soo­na, se mi­ten hän toi­mii, mitä hän on ja mitä edus­taa. Kes­ki­tym­me oh­jel­mas­sam­me joh­ta­ja­na ke­hit­ty­mi­seen sekä sisä­puo­lel­ta ulos­päin että ulko­puo­lel­ta si­sään­päin. Tämä niin sa­not­tu ver­ti­kaa­li­nen ke­hit­ty­mi­nen to­teu­te­taan muun mu­as­sa tie­toi­suus­tai­to­jen, itse­tun­te­muk­sen, itse­ha­vain­noin­nin, tun­ne­älyn, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen sekä em­pa­ti­an ja myö­tä­tun­to­tai­to­jen kaut­ta. Sy­ven­nym­me myös suun­nan aset­ta­mi­seen, si­tout­ta­mi­seen, mo­ti­voin­tiin ja ins­pi­roin­tiin osa­na ih­mis­ten joh­ta­mis­ta.

Sisältö

Oh­jel­mas­sa val­men­nuk­seen osal­lis­tu­vat saa­vat avai­mia sekä it­sen­sä että mui­den joh­ta­mi­seen. Me­nes­ty­äk­seen joh­ta­jan on ym­mär­ret­tä­vä en­tis­tä pa­rem­min omaa joh­ta­mis­ta­paan­sa ja hä­nen on ol­ta­va avoin uu­del­le, jot­ta hän voi yllä­pi­tää omaa ky­vyk­kyyt­tään ja hyö­dyn­tää sitä täy­si­mää­räi­ses­ti. Muu­tos on mah­dol­li­suus op­pia ja kas­vaa.

Or­ga­ni­saa­ti­oi­den me­nes­tyk­sen vaa­li­mi­ses­sa on ym­mär­ret­tä­vä myös, mikä ih­mi­sil­le on tär­ke­ää, si­ten pa­ran­nam­me si­tou­tu­mis­ta, on­nel­li­suut­ta ja tuot­ta­vuut­ta or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Oh­jel­man taus­tal­la on tie­teel­li­nen tut­ki­mus ja oh­jel­man pe­rus­ta­na on tie­toi­suus­tai­dot, jon­ka avul­la tun­ne­äly saa­daan par­hai­ten käyt­töön. Tun­ne­äly on ih­mis­ten joh­ta­mi­sen ydin ja itse­tun­te­mus, tie­toi­suus it­ses­tä on tun­ne­älyn ydin. Ke­hi­tys koh­ti vah­vaa joh­ta­juut­ta al­kaa si­säl­tä­päin.

It­sen­sä joh­ta­mi­nen on ky­kyä ke­hit­tää omaa ajat­te­lua, omia asen­tei­ta ja omia us­ko­muk­sia. Oh­jel­mas­sa pe­reh­dy­tään har­joi­tuk­sien vai­ku­tuk­siin ai­voi­hin, kog­ni­tii­vi­siin ky­kyi­hin ja men­taa­li­seen te­hok­kuu­teen sekä mie­len pro­ses­sei­hin, mal­lei­hin ja us­ko­muk­siin. Omat re­ak­tii­vi­set toi­min­ta­ta­vat tun­nis­ta­mal­la ke­hi­te­tään pro­ak­tii­vi­suut­ta ja sy­ven­ny­tään kas­vun pro­ses­siin, pe­reh­dy­tään tun­tei­den sää­te­lyyn, tun­ne­il­mas­ton vai­ku­tuk­siin or­ga­ni­saa­ti­os­sa ja luot­ta­muk­sen mer­ki­tyk­seen. Vi­si­oin­tiin, si­tout­ta­mi­seen, mo­ti­voin­tiin ja ins­pi­roin­tiin sy­ven­ny­tään te­o­ri­an, har­joi­tus­ten ja oman or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän näkö­kul­mas­ta.

Lue ar­tik­ke­li Tun­ne­äly on­nis­tu­neen joh­ta­mi­sen vä­li­nee­nä täs­tä

Toteutus

Nel­jä val­men­nus­päi­vää, joi­den lo­mas­sa teh­dään väli­teh­tä­viä, ref­lek­toi­daan omaa toi­min­taa ja teh­dään ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä omas­ta or­ga­ni­saa­ti­os­ta.

Kouluttaja

Rit­va Lii­sa­nant­ti

Mas­ter Co­ach, mind­ful­ness-oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja Rit­va Lii­sa­nant­ti
Rit­val­la on 30 vuo­den ko­ke­mus ra­hoi­tus­a­lal­ta pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nas­ta, jos­sa hän toi­mi yk­si­kön ve­tä­jä­nä ja esi­mie­he­nä. Val­men­nus- ja tie­toi­suus­tai­dois­ta muo­dos­tui­kin myös par­haat joh­ta­mis­työ­ka­lut, joi­ta so­vel­le­taan myös täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa, sekä vii­mei­sim­piä te­o­ri­oi­ta neu­ro­tie­tees­tä, po­si­tii­vi­ses­ta psy­ko­lo­gi­as­ta ja joh­ta­mi­ses­ta. Nyt Rit­va on ser­ti­fi­oi­tu­mas­sa li­säk­si sys­tee­mi­seen trans­for­maa­ti­oon eri­kois­tu­vak­si val­men­ta­jak­si.

Kohderyhmä

Esi­mie­het ja joh­ta­jat

Tu­tus­tu ar­tik­ke­liin Tun­ne­älyä joh­ta­mi­seen täs­tä

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 20.11.2019, 22.1.2020, 19.2.2020 ja 18.3.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

760 € Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus tar­vit­ta­es­sa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

6.11.2019 men­nes­sä Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan kou­lu­tuk­seen!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015