RSMP-Koulumotivaatio-valmentajakoulutus

21.11.-18.12.2019, Kuopio

Kaipaatko uudenlaista otetta ja välineitä nuoren ohjaamiseen?

Tu­le­vai­suu­teen ja ura­poh­din­toi­hin liit­ty­vät no­pe­at muu­tok­set saa­vat hel­pos­ti nuo­ren mie­len hä­mil­leen: Mi­hin voi luot­taa, kun mi­kään ei tun­nu py­sy­väl­tä?  Mi­hin poh­ja­ta nuor­ten oh­jaus­ta? Mil­lai­siin vä­li­nei­siin tu­keu­tua? Mikä voi­si olla tar­peek­si py­sy­vää ja luo­tet­ta­vaa, kun tu­le­vai­suus on tun­te­ma­ton? Entä kuin­ka voi­si vai­kut­taa nuor­ten kou­lu­mo­ti­vaa­ti­oon? Opin­to-oh­jaa­jil­le ja nuor­ten am­ma­tin­va­lin­nan sekä oh­jauk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le nämä muu­tok­set tuo­vat omat haas­teen­sa tär­ke­ään työ­hön.

Sisältö

Kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­val­men­nuk­sen poh­ja on Ste­ven Reis­sin mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­lis­sa ja erik­seen nuo­ril­le rää­tä­löi­dys­sä RSMP-kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­lis­sa (Reiss School Mo­ti­va­ti­on Pro­fi­le). Se on stan­dar­doi­tu ja kat­ta­va ar­vi­oin­ti nuo­ren psy­ko­lo­gi­sis­ta pe­rus­tar­peis­ta, kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta, mo­tii­veis­ta ja elä­män ta­voit­teis­ta. Pro­fii­li tar­jo­aa apua kaik­kiin elä­män- ja ura­suun­nit­te­lun vai­hei­siin, ja sitä voi­daan pi­tää oh­jauk­ses­sa en­nen kaik­kea tär­ke­ä­nä itse­tun­te­muk­sen työ­ka­lu­na.

Nuo­ri te­kee ne­tis­sä ole­van ky­se­lyn, jon­ka pe­rus­teel­la hä­nel­le ra­ken­tuu oma, hen­ki­lö­koh­tai­nen mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­li. Tätä pro­fii­lia nuo­ri voi hyö­dyn­tää työ­ka­luun ja sen pur­ku­kes­kus­te­luun pe­reh­ty­neen oh­jaa­jan kans­sa kai­kis­sa elä­män tai­te­koh­dis­sa; kou­lu­mo­ti­vaa­ti­os­sa ja sen yllä­pi­tä­mi­ses­sä, am­ma­tin­va­lin­nas­sa, työ­paik­kaa ha­kies­sa. Mo­ti­vaa­ti­o­tie­tous avaa nuo­rel­le lisä­a­ja­tuk­sia omiin vah­vuuk­siin­sa ja luon­tai­siin tar­pei­siin­sa sekä nii­den il­me­ne­mi­seen liit­ty­en niin opis­ke­lus­sa kuin työ­e­lä­mäs­sä. Tämä tie­tous omis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta ja luon­tai­sis­ta mo­ti­vaa­ti­ois­ta on par­haim­mil­laan työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vää ja syr­jäy­ty­mis­tä eh­käi­se­vää tie­toa: sen tie­don avul­la voi läh­teä et­si­mään omaa alaa ja paik­kaa, jo­hon kiin­nit­tyä, ja jo­hon oi­ke­as­ti tun­tee pa­loa.

RSMP eli Reiss Kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­li -työ­ka­lun käyt­töön poh­jau­tu­va kou­lu­tus (5op). Kou­lu­tus si­säl­tää en­nak­ko­ten­tin, val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen (3 päi­vää), 7 har­joi­tus­pro­fii­lia, RSMP-ma­te­ri­aa­lin ja oman RMP-pro­fii­lin sekä ser­ti­fi­oin­nin pä­te­väk­si kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­val­men­ta­jak­si.

Suoritusmerkintä

Edel­lyt­tää ko­ke­mus­ta las­ten ja nuor­ten oh­jaa­mi­ses­ta, opet­ta­mi­ses­ta ja tu­ke­mi­ses­tä sekä kol­mi­päi­väi­sen ja kan­sain­vä­li­ses­ti stan­dar­doi­dun RSMP-ser­ti­fi­oin­ti­kou­lu­tuk­sen (”Reiss Kou­lu­mo­ti­vaa­tio-val­men­ta­ja”) suo­rit­ta­mis­ta hy­väk­syt­tä­väs­ti.

Kou­lu­tuk­sen in­ten­sii­vi­sen luon­teen vuok­si toi­vom­me, että pää­set osal­lis­tu­maan lä­hi­pe­tus­päi­viin koko nii­den kes­ton ajan klo 9-16, jot­ta saat kai­ken mah­dol­li­sen irti RSMP:stä. Kou­lu­tuk­sem­me on suun­ni­tel­tu si­ten, että kaik­kien läs­nä­olo on mer­ki­tyk­sel­lis­tä koko päi­vän ajan.

Jat­kos­sa si­nul­la on mah­dol­li­suus os­taa RSMP-kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­le­ja hin­taan 25 e/ kpl +alv. En­sim­mäi­nen vuo­si on li­sens­si­mak­su­ton, sen jäl­keen vuo­si­li­sens­si kou­lu­te­tuil­le val­men­ta­jil­le 200 e +alv. Ko­ko­nai­suus to­teu­te­taan yh­des­sä Suo­men Mo­ti­vaa­ti­o­ta­lon kans­sa. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen osaat käyt­tää mo­ti­vaa­ti­o­työ­ka­lua nuo­ren oh­jauk­ses­sa ja si­nul­la on jat­ku­va tuki mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­lien hyö­dyn­tä­mi­ses­sä.

Kouluttajat

Lee­na Ståhl­berg  (KM) ja Mar­jaa­na Her­le­vi (KM) ovat eri­kois­tu­neet am­ma­tin­va­lin­nan- ja opin­to­jen oh­jauk­seen sekä työ­e­lä­mä- ja ura­oh­jauk­seen. Mo­lem­mat ovat RMP-Mas­ter Mo­ti­vaa­ti­o­val­men­ta­jia.

Kohderyhmä

Olet­ko opin­to-oh­jaa­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi, kou­lu­ku­raat­to­ri, eri­tyis­o­pet­ta­ja tai nuor­ten elä­män- ja ura­oh­jauk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vä am­mat­ti­lai­nen? Koh­taat­ko työs­sä­si mo­ti­voi­tu­mat­to­mia nuo­ria?

Aika

21.-22.11. ja 18.12. (klo 9-16), Kuo­pio

Hinta

820 €

Iso­vers­tas-ver­kos­ton jä­se­nil­le hin­ta on 750 e (mer­kit­se il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­koh­taan koo­di: ISO­VERS­TAS750)

Ilmoittautumiset

25.10.2019 men­nes­sä

“Mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­li ja sitä seu­raa­va pur­ku­kes­kus­te­lu on erin­o­mai­nen työ­kalu itse­tun­te­muk­sen ke­hit­tä­mi­seen. Sen poh­jal­ta omia ta­po­ja, asen­tei­ta ja unel­mia on voi ana­ly­soi­da ja sitä kaut­ta  ym­mär­tää it­se­ään pa­rem­min.”

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015