Filosofian illat

11.9.-18.12.2019, Kuopio

Fi­lo­so­fi­an il­lat

Kir­jal­li­suus ja fik­tio – Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­an il­lat syk­syl­lä 2019

Fik­tii­vi­siä aja­tus­ko­kei­ta käy­te­tään fi­lo­so­fi­as­sa pal­jon, ja fi­lo­so­fien kä­sit­te­le­mät ja esil­le nos­ta­mat ai­heet ovat van­has­taan ruok­ki­neet niin näyt­tä­mö- ja kuva­tai­tei­ta kuin ru­nout­ta ja ro­maa­ni­tai­det­ta­kin. Toi­saal­ta mitä oleel­li­sim­pia ai­hei­ta on usein kä­si­tel­ty sa­duis­sa, myy­teis­sä, ro­maa­neis­sa, elo­ku­vis­sa ja vas­taa­vis­sa en­nen kuin ne on otet­tu aka­tee­mi­sen tut­ki­muk­sen koh­teek­si. Tut­ki­muk­sen ja kau­no­kir­jal­li­suu­den suh­de on van­has­taan ol­lut he­del­mäl­li­nenIh­mi­sen osaa on syy­tä yrit­tää ym­mär­tää niin An­ti­go­nenHam­letin kuin Kos­ke­lan Jus­sin ja Al­man­kin kans­sa.

Oh­jel­mas­sa on to­tut­tuun ta­paan tun­nin asi­an­tun­ti­ja-alus­tus ja tun­ti kes­kus­te­lua. Ter­ve­tu­loa!

ke 11.9. klo 17-19 ”Fran­ken­stei­nin pe­ril­li­set – fik­tii­vi­set tek­no­ruu­miit ih­mi­syy­den ra­joil­la”
Aino-Kai­sa Kois­ti­nen, tut­ki­ja­toh­to­ri, nyky­kult­tuu­rin tut­ki­mus, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to
Paik­ka: Ra­min Kon­di­to­ria, Kaup­pa­kes­kus Sek­to­ri, Pui­jon­katu 23

ke 9.10.  klo  17-19″Vää­ris­tä­vät­kö ta­ri­nat aina to­del­li­suut­ta?”
Ant­ti Kaup­pi­nen, käy­tän­nöl­lisen fi­lo­so­fi­an pro­fes­so­ri, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
Paik­ka: Ra­min Kon­di­to­ria, Kaup­pa­kes­kus Sek­to­ri, Pui­jon­katu 23

ke 13.11. klo 17-19″Kir­jal­li­suus em­pa­ti­a­ky­vyn he­rät­tä­jä­nä – kriit­ti­nen näkö­kul­ma”
Juk­ka Mik­ko­nen, FT, yli­o­pis­to­tut­ki­ja, Tam­pe­reen yli­o­pis­to
Paik­ka: Ra­min Kon­di­to­ria, Kaup­pa­kes­kus Sek­to­ri, Pui­jon­katu 23

ke 18.12. klo 17-19 ”Asia­kir­jas­ta ta­ri­nak­si – kuin­ka kau­no­kir­jal­li­suus ker­too men­nees­tä” 
Sir­pa Käh­kö­nen, kir­jai­li­ja, Hel­sin­ki
Paik­ka: Kuo­pi­on kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sali

Ti­lai­suu­det ovat kai­kil­le avoi­mia ja maksut­to­mia. Fi­lo­so­fi­an il­toi­hin ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Snell­man-kesä­yli­o­pis­to. Tuo­tan­to­kyk­sik­kö Kant­ti tal­ti­oi Fi­lo­so­fi­an il­to­jen alus­tuk­sia so­vel­tu­vin osin. Sar­jan ​ ai­em­mat tal­len­teet löy­dät tääl­tä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015