Sähköiset kokeet – työkaluja opettajille

20.2.2020, Kuopio

Säh­köi­set ko­keet – työ­ka­lu­ja opet­ta­jil­le

Haluaisitko pitää sähköisiä kokeita? Osaatko tehdä pienen pikakyselyn opetetusta aiheestasi? Kysytkö oppijoiltasi palautetta oppitunnistasi sähköisesti? Tiedätkö, mitä oppijat toivovat, osaavat ja ajattelevat aineestasi? Osaatko tehdä ja hyödyntää yksilö- ja ryhmätöissä aktivoivia sähköisiä kisoja/kilpailuja (itseä vastaan tai ryhmittäin)? Tule mukaan ja ota rohkeasti digiloikka!

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa opet­ta­jil­le ”Näin teen säh­köi­siä ky­se­lyi­tä ja ko­kei­ta” -osaa­mis­ta, ja­kaa po­si­tii­vi­sia tvt:n käyt­tö­ko­ke­muk­sia & käy­tän­nön mal­le­ja sekä aut­taa osal­lis­tu­jia mo­ti­voi­maan omia opis­ke­li­joi­taan osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­sem­min ope­tuk­seen. Käy­tet­tä­vien oh­jel­mien ja me­ne­tel­mien avul­la, jo­kai­sen op­pi­jan ääni voi­daan saa­da kuu­lu­viin ja ak­ti­voi­tua.

Sisältö

Huo­mi­oi­ta­vaa: Tuot­han mu­ka­na­si oman tab­let­ti­lait­teen / äly­kän­ny­kän / tie­to­ko­neen.

Kouluttaja

KM Pet­ri Il­mo­nen
Pet­ril­lä on yli 20 vuo­den ko­ke­mus ope­tuk­sen pa­ris­sa ja opet­ta­jien täy­den­nys­kou­lut­ta­ja­na hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 1997. Hän on myös TRY­camps-kie­li­kou­lun pe­rus­ta­ja ja joh­ta­ja.

Kohderyhmä

Kiel­ten­o­pet­ta­jat ja kie­li­kyl­py­o­pet­ta­jat eri as­teil­ta, niin aloit­te­li­jat kuin hie­man tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa ko­keil­leet.

Aika

to 20.2.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

5.2.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015