Sähköisen arkistoinnin perusteet

24.4.2020, verkko

Tule oppimaan mitä sähköinen arkistointi tarkoittaa ja mitä siitä pitäisi tietää.

Löy­tyy­kö tär­keä tie­to ar­kis­tois­ta­si hel­pos­ti? Or­ga­ni­saa­ti­on tär­kei­tä ja laki­sää­tei­ses­ti säi­ly­tet­tä­viä do­ku­ment­te­ja tar­vit­see usein säi­lyt­tää pi­dem­män ai­kaa, ja sa­maan ai­kaan nii­den täy­tyy olla hel­pos­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Säh­köi­nen ar­kis­toin­ti ja di­gi­toin­ti on tätä päi­vää. Se pi­tää suo­rit­taa tie­to­tur­val­li­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­ses­tä joh­tuu, että ar­kis­to­toi­men vaa­ti­mus­taso nä­kyy esim toi­men­ku­vis­sa, jot­ka edel­lyt­tä­vät laa­ja-alais­ta tie­don­hal­lin­nan osaa­mis­ta ja pe­rus­tei­ta ar­kis­toin­nis­ta. Or­ga­ni­saa­ti­os­sa on tie­det­tä­vä, kuka on tie­don tuot­ta­nut ja mi­hin tar­koi­tuk­seen. Ar­kis­ton­hoi­ta­jan ja muun asia­kir­ja­hal­lin­non am­mat­ti­lai­sen teh­tä­vä on sel­vit­tää mm. mil­lä ta­voin asia­kir­jal­lis­ta tie­toa re­kis­te­röi­dään, säi­ly­te­tään (ar­kis­toi­daan), ku­vail­laan ja lu­et­te­loi­daan.

Sisältö

• Asia­kir­jo­jen tie­don muo­dos­tu­mi­nen, kä­sit­te­ly ja hal­lin­taa
•  Shköi­nen asi­oin­ti ja ke­hit­tä­mis­alue
• Mitä tar­koit­taa di­gi­taa­li­nen pit­kä­ai­kais­säi­ly­tys?
• Kes­ki­tet­ty asia­kir­jo­jen tie­to­jen hal­lin­ta
• Uu­den tie­don­hal­lin­ta­lain mer­ki­tys
• Säh­köi­nen ar­kis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­maa (eAMS)
•  Mit­kä TOS ja AMS vs eAMS
• Mitä ovat asia­kir­jat ope­ra­tii­vi­set jär­jes­tel­mis­sä?
• Säi­ly­tys­jär­jes­tel­mä vs. eAMS tie­don­oh­jaus
• eAMS vs. TOJ
– Jul­ki­suus/su­jaus/luo­kit­te­lu
– Säi­ly­tys­aika ja pi­tuu­det
– Käyt­tö­oi­keu­det ja käy­tön­val­von­ta
•  Säh­ke2
– eAMS-jär­jes­tel­mien roo­li or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­jär­jes­tel­mä­nä
• Teh­tä­vien kä­sit­te­ly­vai­heet
•  Asia­kir­ja­tyy­pit
•  Ole­tus­meta­tie­to­ar­vot (esi­mer­kik­si säi­ly­tys­aika)
•  Asia­kir­jo­jen tie­don­hal­lin­ta ja ope­ra­tii­vi­set tie­to­jär­jes­tel­mät
•  Ar­kis­toin­nin säi­ly­tys­jär­jes­tel­mät
•  Pit­kä­ai­kai­nen tai py­sy­vä säi­lyt­tä­mi­nen
•  Säh­köi­sen ar­kis­toin­nin tie­don­oh­jaus
– vaa­ti­muk­set ja to­teu­tu­mi­nen
• Säh­köi­sen ar­kis­toin­nin kri­tee­rit ja vaa­ti­muk­set
– meta­tie­dot, raja­pin­nat, käyt­tö­oi­keu­det
• Laa­du­kas asia­kir­ja­hal­lin­to, ar­kis­ton­muo­dos­tus ja tek­no­lo­gia
• Tie­to­tur­va ja -suo­ja ar­kis­toin­nis­sa

Kohderyhmä

Jul­ki­sen sek­to­rin (kun­nat/kun­tyh­ty­mät, val­ti­on vi­ras­tot, jul­ki­set lii­ke­lai­tok­set, jul­kisoi­keu­del­li­set yh­tei­söt) joh­to, esi­mie­het ja asi­an­tun­ti­jat, asia­kir­ja­hal­lin­non, re­kis­te­rien ja tie­to­va­ran­to­jen pa­ris­sa toi­mi­vat

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

MBA, tie­to- ja tek­no­lo­gia-asi­an­tun­ti­ja Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

pe 24.4.2020 klo 9-16, Kuo­pio
Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia kou­lu­tus to­teu­te­taan ver­kos­sa.

Hinta

100 €

Ilmoittautumiset

7.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015